Creation: Free Design

Potentieel (NL)

TNO heeft in 2012 het technisch/ economische winbare potentieel tot vier kilometer ingeschat op circa 850 PetaJoule per jaar (PJ), terwijl de vraag naar warmte op deze temperaturen (van woningen, utiliteit en kassen)  circa 400 PJ per jaar is. Het potentieel op grotere dieptes is erg onzeker; met de marge is dit in 2011 berekend op 228 PJ warmte en 34 PJ elektriciteit per jaar (9,5 mln MWh/jr).

lardarello

 TNO heeft in 2012 het technisch/economische winbare potentieel van geothermie in de Nederlandse ondergrond tot vier kilometer ingeschat op circa 850 PetaJoule per jaar (verdeeld over 625 PJ voor lagere temperatuur zoals kassen en 225 PJ voor gebouwen en woningen, rekening houdend met de toen geldende inzichten qua gasprijzen en rentestanden. Waarbij 1 PetaJoule (PJ) overeenkomt met het jaarverbruik van 25.000 bestaande huizen. (Klik hier voor het betreffende artikel.)

De Nederlandse bodem bestaat uit 'sedimenten, die warm water bevatten en potentieel goede doorstromingseigenschappen hebben (100 - 300m3/uur) voor de economische winning van geothermie. Er is relatief veel bekend over de Nederlandse ondergrond, door de vele boringen en seismische metingen die zijn uitgevoerd voor de olie- en gaswinning.

De vraag naar ‘laagwaardige’ warmte – op temperatuurniveaus van woningen en kassen- is in Nederland circa 400 PJ per jaar. Het potentieel aan geothermische energie tot vier kilometer is op zich daarmee meer dan voldoende om deze warmtevraag gedurende langere tijd te leveren. Meer bij scenario's voor 2020....

Het potentieel van de ondergrond dieper dan vier kilometer is op dit moment nog onvoldoende bekend om nauwkeurige uitspraken over te doen en is hierbij dus nog niet meegerekend. In maart 2011 is een visie van IF Technology, TNO en Ecofys gepubliceerd over (ultra-) diepe geothermie in 2050.  De conclusie uit het rapport (met de zeker benodigde slagen om de arm) is dat 7 tot 13% van het totale elektriciteitverbruik en 22 tot 31% van het totale warmteverbruik (cijfers NREAP voor 2020) ingevuld kan worden met diepe geothermie. Uitgangspunt is dat de ondergrond vanaf 5,5 kilometer voldoende producerend (te maken) is. In de lage schatting komt dan in 2050 228 PJ beschikbaar als warmte en 34 PJ in de vorm van elektriciteit.