Creation: Free Design

structuurvisie ondergrond vastgesteld

De structuurvisie ondergrond is aangeboden aan de Tweede Kamer op 8 juni 2018. De structuurvisie ondergrond biedt een inkijk in de mogelijkheden voor de winning van grondwater voor drinkwater en toekomstige mijnbouwactiviteiten. Dit met aandacht voor de veiligheid en belangen van burgers. 

Lees de structuurvisie hier

De structuurvisie ondergrond is aangeboden aan de Tweede Kamer op 8 juni 2018. De structuurvisie ondergrond biedt een inkijk in de mogelijkheden voor de winning van grondwater voor drinkwater en toekomstige mijnbouwactiviteiten. Dit met aandacht voor de veiligheid en belangen van burgers. 

Lees de structuurvisie hier

Zowel het Rijk als de decentrale overheden hebben met het oog op de energietransitie de ambitie om de potenties voor het gebruik van geothermie zo veel mogelijk te benutten. De huidige situatie leert dat de Mijnbouwwet en - regelgeving onvoldoende aansluit bij de specifieke kenmerken van geothermie. Deze zal dan ook worden aangepast. 

Voor geothermie geldt een locatiespecifiek beleid en zijn er geen gebieden benoemd waar aardwarmte wel of niet tot uitvoering kan komen. Provincies sluiten mijnbouwactiviteiten uit in de huidge waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones rondom bestaande winputten. Het Rijk zal voor deze activiteiten geen omgevingsvergunning afgeven. Boringen die van buiten de begrenzing van deze beschermingsgebieden tot onder de grondwatervoorraden komen acht het kabinet in principe mogelijk, mits er geen risico’s zijn voor de kwaliteit van het grondwater.