Creation: Free Design

Leidraad Putontwerp Geothermie

DAGO en EBN werken aan een ‘Leidraad Putontwerp Geothermie’. In deze leidraad worden aspecten beschreven en meegenomen die van invloed zijn op de gehele levenscyclus van een aardwarmteput. Het doel is om een leidraad te ontwikkelen die als industriestandaard voor de geothermiesector zal gelden en kan rekenen op een breed draagvlak bij de aardwarmte industrie en zijn stakeholders.

De algehele coördinatie van het project is in handen van het DAGO projectteam. Een ingestelde Borgingscommissie (Ministerie EZK, EBN, SodM en DAGO) borgt dat de kwaliteit van de leidraad in lijn is met de gestelde doelen. De leidraad wordt mede ontwikkeld door een speciaal samengestelde Technische Commissie in afstemming met de werkgroep Engineering van DAGO. Tevens wordt een groep van externe experts geraadpleegd. Deze groep bestaat uit well engineers van diverse consultants (o.a. WEP, Spidron en Lloyds), een vertegenwoordiger vanuit de drinkwater wereld (VEWIN), een specialist vanuit EBN en een vertegenwoordiger van SodM.

DAGO draagt er zorg voor dat alle betrokken partijen van de ontwikkelingen op de hoogte blijven.

De leidraad is voor verschillende partijen binnen en buiten de sector relevant. De Leden van DAGO, de operators, nemen de leidraad als uitgangspunt bij het (laten) maken van een toekomstig putontwerp. Het Ministerie van EZK zal naar de leidraad verwijzen in de nieuwe Mijnbouwwet.
De toezichthouder, SodM, gaat de leidraad meenemen bij het beoordelen van putontwerpen. Decentrale overheden en overige stakeholders kunnen de leidraad raadplegen en daaraan comfort ontlenen, dat geothermie operators veilige, verantwoorde en doelmatige putontwerpen maken.

Begin oktober 2019 werd tijdens een werksessie met een brede vertegenwoordiging van diverse stakeholders gesproken over de leidraad. Naast nut en noodzaak kwamen ook risico’s en zorgen aan bod. Het streven is nu om eind februari 2020 het eerste voorstel voor het raamwerk van de leidraad te kunnen presenteren.