Creation: Free Design

Klimaat- en Energieverkenning 2020

Eenmaal per jaar doet de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) verslag van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan.

De KEV 2020 geeft inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot en met 2030. De uitstoot laat een daling zien, maar niet voldoende om de doelstelling van 49% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te halen. Verder schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere activiteiten die tot broeikasgasemissies leiden, zoals in de landbouw en het landgebruik. De KEV legt ook de verbanden tussen autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen in het buitenland en Nederland.

Download het rapport Klimaat- en Energieverkenning 2020