Creation: Free Design

Geothermie in het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021

Het rapport bevat onder andere marktcijfers, een enquêteonderzoek onder experts en een weergave van de ontwikkelingen in de warmtesector. Tevens brengt het alle warmtenetvarianten en -bronnen in kaart middels infographics, grafieken en tabellen. Ook de potentie van duurzame warmtebronnen in 2050 zoals aardwarmte wordt in het rapport weergegeven. Platform Geothermie heeft hiervoor input geleverd. Volgens het trendrapport levert geothermie in 2050 minimaal 210 PJ per jaar. Respondenten verwachten dat in 2050 24% van de warmte via warmtenetten wordt geleverd door geothermie.

Lees meer...

Campagne ‘Het ware verhaal van het warmtenet’

Warmtebedrijven Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, Gasunie, Vattenfall, Veolia Nederland en milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties hebben op 10 november 2020 samen de campagne ‘Het ware verhaal van het warmtenet' gelanceerd. In de aanloop naar aardgasvrij wonen willen de partijen mensen bekender maken met warmtenetten en hen informeren over de rol en kansen ervan in de energietransitie. Eerder sloten deze organisaties met elkaar het Warmtepact, waarin zij streven naar groei en volledig duurzame warmtenetten in 2040.

Lees meer...

Videoserie Rijksoverheid ‘Energie van de toekomst: aardwarmte’

De Rijksoverheid heeft een videoserie gemaakt over de verschillende technieken die nodig zijn voor een toekomst met duurzame energie. In elke aflevering staat één techniek centraal.
In de video ‘Aardwarmte’ legt Frank Schoof van Platform Geothermie onder andere uit wat aardwarmte is en welke rol aardwarmte kan spelen in de toekomst.

Lees meer...

Hoofdkantoor International Geothermal Association komt in Den Haag

De International Geothermal Association (IGA) vestigt haar operationele hoofdkantoor vanaf 2021 in Den Haag. Voorheen was het operationele hoofdkantoor te vinden in Bonn, Duitsland.

De IGA vertegenwoordigt de wereldwijde geothermie-industrie bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en het Internationaal Energieagentschap. De internationale organisatie zegt verheugd te zijn om zich te vestigen in de politieke hoofdstad van Nederland en omringd te worden door ambassades, industriepartners en succesvolle toepassing van geothermie.

Lees meer...

Rapport 'Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten'

Om de duurzaamheid van warmtesystemen te borgen en verdere verduurzaming te stimuleren, is het Ministerie van EZK voornemens om de toegestane CO2-uitstoot van geleverde warmte per warmtesysteem geleidelijk terug te brengen van maximaal 40 kg/GJth in 2022 naar 25 kg/GJth in 2030. De studie “Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten. Normstelling CO2-emissie Wet collectieve Warmtevoorziening” beschrijft de haalbaarheid van deze uitstootgrens voor verschillende typen warmtesystemen. Daarbij worden de belangrijkste – door de warmtemarkt ervaren – belemmeringen aangegeven.

Download het rapport

Klimaat- en Energieverkenning 2020

Eenmaal per jaar doet de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) verslag van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan.

Lees meer...

Vacatures Geothermie

Binnen de nieuwe brancheorganisatie die Stichting Platform Geothermie met DAGO gaat vormen zijn twee vacatures ontstaan. DAGO en Platform Geothermie zijn op zoek naar een voorzitter van het bestuur (1,5 - 2 dagen per week) en een bureaumanager (4 - 5 dagen per week).

Lees meer...

Leidraad ACM zorgt voor duidelijkheid over levering warmte

De Autoriteit Consument en Markt heeft begin november 2020 een leidraad gepubliceerd met daarin een overzicht van de regels waaraan warmteleveranciers moeten voldoen. Het komt daarmee tegemoet aan de wens uit de sector voor meer duidelijkheid.

Lees meer...

EU-subsidie voor aardgasvrij maken tien Zuid-Hollandse wijken

Tien wijken in Zuid-Holland die de komende jaren van het gas af willen, krijgen een Europese subsidie om hun plan verder uit te werken. De Europese subsidie komt uit het Elena-budget van de EIB (Europese Investeringsbank) bedoeld voor lokale energie-initiatieven en bedraagt 3 miljoen euro. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken om in detail uit te zoeken welk soort investeringen er nodig zijn om de beoogde wijken aardgasvrij te maken en hoe deze kosten gefinancierd kunnen worden. Ook het geven van voorlichting en het betrekken van de bewoners valt onder deze proceskosten.

Zie ook www.ad.nl/den-haag/haagse-vruchtenbuurt-krijgt-europees-geld-om-van-het-gas-af-te-gaan