Creation: Free Design

Gaskraan Groningen verder dicht

De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 8,1 miljard kuub. Dat is 1,2 miljard kuub minder dan in juni was voorzien. Dat staat in een Kamerbrief van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over het zogenaamde vaststellingsbesluit. Het is voor het eerst sinds eind jaren ’60 dat er onder de 10 miljard kuub wordt gewonnen in Groningen.

Lees verder op Rijksoverheid.nl

Publicatie CBS: Hernieuwbare energie in Nederland 2019

Op 30 september jl. heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over hernieuwbare energie in Nederland, over 2019. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 7,4 procent in 2018 naar 8,7 procent in 2019.

Aardwarmte en bodemenergie groeien de laatste jaren relatief fors en waren in 2019 goed voor bijna 6 procent van het eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Lees hier de uitgebreide publicatie met in hoofdstuk 6 de ontwikkelingen en cijfers over aardwarmte.

Op zoek naar aardwarmte in regio Almere-Diemen

HVC, Vattenfall en de gemeente Almere hebben gezamenlijk een aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte ingediend. Het reageert daarmee op een aanvraag van een niet nader genoemde partij voor hetzelfde gebied.
Sinds 2016 werken gemeente Almere, Provincies Noord-Holland en Flevoland en Vattenfall samen aan onderzoek naar de mogelijkheden voor aardwarmte in de regio Almere – Diemen met als doel het bestaande warmtenet verder te verduurzamen.

Lees meer...

Kennisdossier coöperatieve warmtenetten

TKI Urban Energy heeft een kennisdossier gepubliceerd over coöperatieve warmtenetten, naar het voorbeeld van Denemarken. In Denemarken zijn coöperatieve warmtenetten, waar burgers zelf mede-eigenaar van zijn, al jaren de standaard. Dat biedt voordelen op het gebied van opschaling en maatschappelijke acceptatie, maar hoe organiseer je dat?

Lees het kennisdossier coöperatieve warmtenetten

 

Vernieuwde Leidraad Transitievisie Warmte

Op donderdag 3 september is de vernieuwde Leidraad gepubliceerd. De Leidraad bestaat uit de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse.
De Leidraad biedt een solide basis voor het maken van een analyse die jouw gemeente kan gebruiken bij het opstellen van een transitievisie warmte en uitvoeringsplannen.

Zie www.expertisecentrumwarmte.nl

Status uitvoering Masterplan

Het Masterplan Aardwarmte is in mei 2018 gepubliceerd. Een stuurgroep begeleidt de uitvoering ervan. Een kort overzicht van de stand van zaken is te vinden in de memo Update stand van zaken uitvoering Masterplan.
Binnenkort start een evaluatie van de werkwijze en de onderwerpen.
Lees de memo

Onderzoek ' samenloop Mijnbouwwet en Omgevingswet. Fase II Klantreizen'

IPO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd waarin de samenloop van de Mijnbouwwet en de Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier cases.

Lees meer...

Publicatie Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (ook wel NOVI genoemd) is gepubliceerd. De visie benadrukt de ruimte die nodig is voor duurzame energie. Aardwarmte en de bijbehorende infrastructuur nemen weinig ruimte in beslag.  

Zie www.denationaleomgevingsvisie.nl

 

Pleidooi koolstofprijs voor verwarming en koeling in de EU

De European Geothermal Energy Council (EGEC) pleit voor een koolstofprijs voor verwarming en koeling in de Europese Unie. Alleen met een eerlijke prijs voor alle vormen van energie en de reële kosten die eraan verbonden zijn, zal het in staat zijn om de ambities klimaatneutraal in 2050 te bereiken. Lees het pleidooi.