Creation: Free Design

Rapport 'Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten'

Om de duurzaamheid van warmtesystemen te borgen en verdere verduurzaming te stimuleren, is het Ministerie van EZK voornemens om de toegestane CO2-uitstoot van geleverde warmte per warmtesysteem geleidelijk terug te brengen van maximaal 40 kg/GJth in 2022 naar 25 kg/GJth in 2030. De studie “Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten. Normstelling CO2-emissie Wet collectieve Warmtevoorziening” beschrijft de haalbaarheid van deze uitstootgrens voor verschillende typen warmtesystemen. Daarbij worden de belangrijkste – door de warmtemarkt ervaren – belemmeringen aangegeven.

Download het rapport

Klimaat- en Energieverkenning 2020

Eenmaal per jaar doet de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) verslag van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan.

Lees meer...

Vacatures Geothermie

Binnen de nieuwe brancheorganisatie die Stichting Platform Geothermie met DAGO gaat vormen zijn twee vacatures ontstaan. DAGO en Platform Geothermie zijn op zoek naar een voorzitter van het bestuur (1,5 - 2 dagen per week) en een bureaumanager (4 - 5 dagen per week).

Lees meer...

Leidraad ACM zorgt voor duidelijkheid over levering warmte

De Autoriteit Consument en Markt heeft begin november 2020 een leidraad gepubliceerd met daarin een overzicht van de regels waaraan warmteleveranciers moeten voldoen. Het komt daarmee tegemoet aan de wens uit de sector voor meer duidelijkheid.

Lees meer...

EU-subsidie voor aardgasvrij maken tien Zuid-Hollandse wijken

Tien wijken in Zuid-Holland die de komende jaren van het gas af willen, krijgen een Europese subsidie om hun plan verder uit te werken. De Europese subsidie komt uit het Elena-budget van de EIB (Europese Investeringsbank) bedoeld voor lokale energie-initiatieven en bedraagt 3 miljoen euro. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken om in detail uit te zoeken welk soort investeringen er nodig zijn om de beoogde wijken aardgasvrij te maken en hoe deze kosten gefinancierd kunnen worden. Ook het geven van voorlichting en het betrekken van de bewoners valt onder deze proceskosten.

Zie ook www.ad.nl/den-haag/haagse-vruchtenbuurt-krijgt-europees-geld-om-van-het-gas-af-te-gaan

 

 

Position paper VNG: SDE++ moet RES-projecten steunen

De VNG heeft een position paper opgesteld met daarin o.a. de oproep dat aanpassing van de SDE++ nodig is om de RES-aanpak te ondersteunen.De VNG heeft het visiedocument gepubliceerd in aanloop naar de behandeling van de EZK-begroting die in de week van 2 november plaatsvindt in de Tweede Kamer.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de kansen die projecten uit de regionale energiestrategieën maken in de subsidieregeling SDE++. Terwijl het RES-proces bedoeld is om plannen te maken waarin alle nationale en lokale belangen worden afgewogen, kijkt de SDE++ vervolgens alleen naar kostenefficiëntie. Dat wringt, stelt de VNG in een position paper.

Lees het position paper op vng.nl

Dialoogtafel over veiligheid en draagvlak

De aardwarmtesector werkt aan een programma voor het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Die beoogde versnelling houdt in dat het aantal aardwarmtelocaties fors gaat groeien en uitbreidt van glastuinbouwgebieden naar de gebouwde omgeving. Aardwarmte komt daarmee letterlijk dichterbij. Dichterbij andere gebruikers van de ondergrond en dichterbij gebruikers van de bovengrond. Bij al die stakeholders moet draagvlak verkregen worden. Naast betaalbaarheid zijn risico’s en veiligheid daarin belangrijk thema’s.

Lees meer...

Vertegenwoordiging tijdens Duitse Der Digital GeothermieKongress

Vijftien deelnemers van het Platform Geothermie hebben met elkaar het Dutch Geothermal Cluster (DGC) opgezet. De eerste activiteit is een gezamenlijke presentatie op het Duitse Der Digital GeothermieKongress (9-13 november 2020) . Een aantal DGC leden presenteert zich in de sessies ‘Forum 1: Shallow Geothermal: Energy Use and Storage’ en ‘Forum 7: Deep Geothermal: Results of Projects around the World’ en zal ook het DGC onder de aandacht brengen.

GermanGeothermalcongress

Lees meer...

EnerTrans en Yeager Energy kondigen strategische samenwerking aan

EnerTrans en Yeager Energy gaan intensief met elkaar samenwerken in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame warmtenetwerken en de toepassing van geothermie.

Lees meer...