Creation: Free Design

Energetische TVT / LCA / MKBA

De energetische TVT (TerugVerdienTijd) is afhankelijk van de hoeveel energie die nodig is om een project te realiseren en het aantal maanden waarin die energie met de productie wordt 'terugverdientd'. Kortom, hoe lang duurt het voordat er netto (hernieuwbare) energie wordt opgeleverd.

LCA (Life Cycle Assesment); de analyse van de totale milieubelasting van wieg tot graf. MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse); een bredere analyse, waarbij naast bovengenoemde factoren ook vermeden importen, werkgelegenheid e.d meetellen. Dit project is gericht op het verkrijgen van een goede analyse op bovenstaande terreinen ter onderbouwing en inbreng in nationale en internationale discussies. 

Uit het onderzoek blijkt dat de hoeveelheid benodigde energie en uitgestoten CO2 bij een boring van een Nederlands doublet binnen 2-3 productiemaanden wordt terugverdiend. Per jaar bespaart een doublet vervolgens evenveel aardgas als het totale gasverbruik van ruim 3600 huishoudens, zo'n 6 mln m3.

Overige milieueffecten en risico’s zijn kwalitatief beschreven en beoordeeld als ‘laag’. Voor het voorkomen van risico’s worden bovendien richtlijnen en standaarden opgesteld door de sector om deze nog verder te verlagen. Uit de verkennende MKBA blijkt dat geothermie een positieve maatschappelijke balans heeft, met name voor geothermie in combinatie met glastuinbouw.