Creation: Free Design

Nieuws uit de werkgroepen

Nieuws uit de werkgroepen september 2020

 • Na de ingediende consultatiereactie voor de Warmtewet 2.0 starten de werkgroepen Gebouwde omgeving en PAPR met het volgende wetstraject: de Mijnbouwwet. In de werkgroepen bereiden we een reactie voor namens de sector, waarbij we extra aandacht vragen voor de thema’s coördinatie van de vergunningsprocedures, duidelijkheid over het Mijnbouwbesluit en omgevingsmanagement. Hierin trekken we samen op met DAGO.
 • Integraal aan het proces rond de gewijzigde Mijnbouwwet worden de deelnemers van Stichting Platform Geothermie in de werkgroep gemeenten/provincies nauw betrokken bij de totstandkoming van een reactie.
 • Om de duurzaamheid en CO2 uitstoot van geothermie beter te kunnen formuleren werkt TNO op initiatief van de werkgroep Gebouwde omgeving aan een white paper. De conceptversie is bijna klaar, waarna we als werkgroep aan de slag gaan met het verspreiden van de uitkomsten van het onderzoek en eventuele vervolgacties.
 • De werkgroep Gebouwde omgeving treft voorbereidingen voor het organiseren van een bijeenkomst over test- en grondwater.
 • De werkgroep PAPR wordt betrokken bij het traject om te komen tot een leidraad putontwerp, onder leiding van DAGO. Deze leidraad vormt de basis voor toekomstige putontwerpen.


Nieuws uit de werkgroepen augustus 2020

 • De werkgroepen PA/PR en Gebouwde omgeving komen dit jaar nog drie keer bij elkaar.
 • De werkgroepen houden zich o.a. bezig met de gewijzigde Mijnbouwwet, duurzaamheid en RES'en.
 • Vanuit de werkgroepen wordt er de komende tijd gewerkt aan gecoördineerde inbreng voor de reactie op de gewijzigde Mijnbouwwet.
 • Nieuwe leden voor de werkgroep Gebouwde omgeving zijn van harte welkom! Binnen de werkgroep vindt kennisuitwisseling plaats over de ontwikkelingen in de gebouwde omgeving met betrekking tot geothermie. Zo heeft de werkgroep actief gewerkt aan de consultatiereactie op de warmtewet en aan het berekenen van de duurzaamheid van geothermie waarvan in het najaar een rapportage komt. De komende periode gaat de werkgroep aan de slag met onderwerpen die zorgen voor versterking van aardwarmte in de gebouwde omgeving zoals de RESsen, maatschappelijk draagvlak en een betere business case. Wil je ook een bijdrage leveren aan deze werkgroep?
  Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Nieuws uit de werkgroepen juni 2020

 • De consultatie voor de Warmtewet 2.0. is open van 22 juni tot 8 augustus. SPG verzorgt de consultatie namens de sector (in afstemming met DAGO) via de werkgroepen. Meedoen aan de consultatie kan tot uiterlijk 7 augustus, stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Platform Geothermie werkt samen met de NVDE en EBN aan een analyse van geothermie in de RESsen. In juli is hier meer over bekend. Als je expertise wilt inbrengen, kan dit door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Vanuit de werkgroepen is er input geleverd voor de reactie op de Kamerbrief over de voortgang van geothermie.


Nieuws uit de werkgroepen mei 2020

De werkgroepen gebouwde omgeving, public affairs en de tijdelijke werkgroep duurzaamheid berekenen zijn meerdere keren online bij elkaar gekomen en hebben vooral schriftelijk gewerkt aan de consultatiereactie voor de SDE++ aan PBL, de SDE++ position paper en het voorbereiden van kamervragen voor de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat.
De tijdelijke werkgroep duurzaamheid van geothermie berekenen heeft de rekentool van TNO met elkaar besproken en scenario’s doorgenomen. In de berekeningen worden emissies uit elkaar gehaald en kijken we naar de bron alleen en de bron in het warmtenet. Er is een consensus bereikt over de data van de bronberekeningen zoals reservoir, debiet, COP, draaiuren en vollasturen. Er wordt nu gewerkt aan een rapportage en communicatiemateriaal om de methode, het proces en de conclusies verder voor het voetlicht te brengen. 

Nieuws uit de werkgroepen april 2020

 • Een tijdelijke werkgroep ‘berekenen duurzaamheid van aardwarmte’ is aan de slag met de eerste data vanuit TNO, DAGO en Platform Geothermie om de mate van duurzaamheid te bereken en beter inzichtelijk te maken. Er wordt gekeken naar de duurzaamheid van de geothermiebron en van geothermie binnen het warmtesysteem. Op 28 april is de volgende bijeenkomst.
 • Voor het schriftelijk overleg van het overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer over SDE ++ (de nieuwe regeling die open is van 29 september t/m 22 oktober 2020 en de SDE+ vervangt) bieden Platform Geothermie en DAGO namens de geothermiesector op 12 mei a.s. een position paper aan over de SDE++. In de werkgroepen Public Affairs, Gebouwde Omgeving en Financien van DAGO wordt input verzameld en de position paper samen gemaakt.
 • Politieke agenda in tijden van covid-19: Het kabinet heeft overzichten van spoedeisende wetsvoorstellen en implementatievoorstellen gepubliceerd. Hierin wordt onder andere ingegaan op welke voorstellen binnen twee maanden plenair in de Tweede Kamer behandeld zullen worden en welke voorstellen voor de zomer behandeld zullen worden. De wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) en de Warmtewet 2.0 staan niet op deze lijst en zullen dus na de zomer behandeld worden. De Warmtewet 2.0 consultatieronde vindt mogelijk nog plaats voor de zomervakantie. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Bekijk ook nieuws uit de werkgroepen - maart 2020

 

Nieuws uit de werkgroepen (maart 2020)

 • Op 23 maart is een werkgroep (digitaal) bijeen geweest en zijn afspraken gemaakt op welke wijze TNO, DAGO en SPG gezamenlijk de mate van duurzaamheid van geothermie te berekenen en beter inzichtelijk te maken is. Deze partijen werken de komende periode samen om verschillende berekeningen te maken op basis van categorieën als reservoirs, warmtepompen, bijvangst en debiet. Er wordt er toegewerkt naar het inzichtelijk maken van de potentie van geothermie in warmtenetten met betrekking tot duurzaamheid. Als er vragen zijn of interesse over dit onderwerp, neem dan contact op en stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • De Rijksoverheid is de website mijnbouwvergunningen.nl/ gestart en deze website wordt de komende tijd nog verder aangevuld. Op deze website is alle informatie te vinden over mijnbouwvergunningen voor aardwarmte en alle andere ondergrondse activiteiten.
 • Naar aanleiding van het aangenomen voorstel van Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) voor een rondetafelgesprek over de SDE++, hebben DAGO en SPG een verzoek ingediend om namens de geothermiesector een bijdrage aan dit gesprek te leveren.

Bekijk ook nieuws uit de werkgroepen - februari 2020.

Aanmelden nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Projecten in Nederland

Er zijn op dit moment meer dan twintig plaatsen in Nederland waar aardwarmte wordt gewonnen.
Bekijk de projecten.

Geopower Oudcamp

geopower oudcamp

Lees meer...

Privacy Verklaring

Stichting Platform Geothermie respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): www.geothermie.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting Platform Geothermie, gevestigd te Oude Delft 37, 2611 BB Delft, kvk- nummer: 27254030.

Artikel 2 - Toegang tot de website
• De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website
• Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website
• Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet- etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
• De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

• De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
• De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
• Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
• Uw gegevens worden verzameld door Stichting Platform Geothermie. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

• De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. De verzameling van gegevens vindt plaats via Google Analytics. 

 

Disclaimer

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onderstaande disclaimer.

Gebruik van de website
Stichting Platform Geothermie (SPG) betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling en beschikbaarstelling van deze website en bij het verifiëren van de daarop beschikbare informatie en doet al het nodige om de website te beveiligen tegen ongeautoriseerde plaatsing of wijziging van informatie door derden. SPG sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

Externe links
De website bevat links naar externe websites. SPG is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze website(s). Informatie op de website of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit de website, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van SPG. SPG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf zijn website.

Reproductie
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software e.d.) en het gebruik van het SPG- logo, foto’s en delen van onze website voor commercieel gebruik is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van SPG vereist. Hierover kunt u contact opnemen met het Platform-bureau.

Copyright
Alle rechten berusten bij SPG, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is waar nodig voorzien van bronvermelding. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Copyright © 2017, Stichting Platform Geothermie (SPG, Platform Geothermie)

Over geothermie

Geothermie, beter bekend als aardwarmte, is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt.

Lees meer...

Nieuws

CLG Geothermie BV vraagt faillissement aan

In Grubbenvorst (nabij Venlo) werd in 2015 een aardwarmteproject gerealiseerd. Twee putten van ruim 2
kilometer diep zorgden daar voor de verwarming van circa 40 hectare kassen. Anders dan in de rest
van Nederland, waar aardwarmteprojecten worden geboord naar poreuze zandstenen, werden deze
putten geboord naar bestaande breuken in rotsachtige formaties, omdat daar veel toestroming van
warm water werd verwacht. Een lichte beving op 6 km diepte in de nabijheid van de
aardwarmteinstallatie in september 2018, zorgde ervoor dat de productie van duurzame energie nu
al twee jaar stilligt met een faillissement als gevolg.

Lees het volledige bericht over het faillissement op CLG Geothermie.

Lees meer...

Het Platform Geothermie

Stichting Platform Geothermie is een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de verantwoorde toepassing van (diepe) geothermie / aardwarmte in Nederland. Het Platform doet dit onder meer door kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie door middel van presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en werkbezoeken.

Lees meer