Creation: Free Design

SDE+

Stimulering van Duurzame Energie (SDE+)
Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE+. Nasast bijvoorbeeld windenerige en zon-PV kunnen ook geothermieprojecten SDE+-subsidei aanvragen. De SDE+ is een financiële bijdrage per geproduceerde kWh, om de méérkosten te betalen ten opzichte van fossiele energieproductie.  De SDE+ wordt 15 jaar uitgekeerd (als en voorzover de installatie in bedrijf is). Deze bijdrage is voor elke energieoptie anders. Geothermie vraagt één van de laagste bijdrages. De  regeling is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van geothermie.

Stimulering van Duurzame Energie (SDE+)
Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE+. Nasast bijvoorbeeld windenerige en zon-PV kunnen ook geothermieprojecten SDE+-subsidei aanvragen. De SDE+ is een financiële bijdrage per geproduceerde kWh, om de méérkosten te betalen ten opzichte van fossiele energieproductie.  De SDE+ wordt 15 jaar uitgekeerd (als en voorzover de installatie in bedrijf is). Deze bijdrage is voor elke energieoptie anders. Geothermie vraagt één van de laagste bijdrages. De regeling is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van geothermie.

Kosten van referentieprojecten en voorlopige resultaten
PBL/ECN, DNV KEMA en TNO rekenen jaarlijks aan de kosten van duurzame aardwarmte en het gezamenlijke advies aan de overheid geeft aan, dat de stimulering van geothermische warmte een van de meest kosteneffectieve methodes is om aan de Europese 2020 doelstellingen voor duurzame energie te voldoen. De SDE+ wordt jaarlijks opengesteld. Het aantal inschrijvingen vanuit de geothermie is circa 5 projecten/ jaar. De ervaring leert (dus) dat enkele projecten niet doorgaan.

Basisbedragen voor geothermie
Voor diepe geothermie bedraagt de bijdrage iongeveer 5 euro per GigaJoule (warmte). De SDE+ bijdrage wordt elk jaar op nacalculatie gecorrigeerd voor de gemiddelde brandstofkosten van fossiele warmte. Raadpleeg vooral de betere en actuelere informatie op de site van RVO!

Grondslag van berekening
De berekeningsmethode is voor alle opties identiek, dat wil zeggen met gebruikmaking van 'standaard' variabelen voor afschrijvingstermijn, rentepercentage, inflatie, eigen vermogen, internal rate of return. Dit veroorzaakt, dat de uitgangspunten (en uitkomsten) van sommige variabelen soms substantieel zullen afwijken van de norm per optie. Maar het unieke voordeel is, dat alle opties nu op identieke manier doorgerekend zijn en dus goed vergelijkbaar qua kosten van productie.

Toelatingscriteria
De SDE+ is een tenderregeling, waarbij in een aantal ronden eerst de relatief goedkope opties worden gecontracteerd en pas in latere rondes de relatief duurdere alternatieven. Toewijzing van SDE+ is dus geen 'recht'. Verder zal een aanvraag aan voorwaarden moeten voldoen - onder meer op het gebied van de vergunningen.