Creation: Free Design

SDE++

Stimulering van Duurzame Energie (SDE++)
Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE++. Tot het voorjaar 2020 gold de oude SDE+ regeling (2013 – voorjaar 2020). De oude SDE+ regeling was bedoeld om bedrijven te stimuleren hun eigen duurzame energie op te gaan wekken.
Het belangrijkste verschil tussen de SDE+ en de SDE++ regeling, is de verbreding van de subsidie. De focus van de SDE+ regeling lag op het opwekken van duurzame energie. In de SDE++ is de focus verlegd naar het besparen van CO2.

Vanuit Geothermie Nederland hebben we als reactie op de consultatie SDE++ in 2020 en 2021 onze zorgen geuit over de SDE++-regeling. Door de gekozen systematiek van de SDE++-regeling maken geothermieprojecten weinig tot geen kans. Geothermie Nederland pleit er onder andere voor dat een deel van het SDE-budget bestemd wordt voor warmteopties die bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Website RVO

Raadpleeg vooral actuele informatie over de SDE++ de site van RVO

Standpunten Geothermie Nederland en SDE++

Mei 2021 - Geothermie en SDE++
Geothermie Nederland heeft op 31 mei jl. een brief gestuurd aan de leden van de vaste commissie Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het commissiedebat 10 juni 2021, agendapunt ‘Openstelling SDE++ 2021’. Met deze brief vraagt Geothermie Nederland aandacht voor de zorgen over de positie van geothermie in de SDE++ regeling. In de brief worden twee oplossingsrichtingen genoemd voor de korte termijn. Lees verder

April 2021 - Consultatiereactie op conceptadviezen SDE++ 2022
Als Geothermie Nederland hebben we een reactie gegeven op de conceptadviezen SDE++ 2022 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Geothermie Nederland zou graag met PBL en EZK in discussie gaan over een SDE die locatie-specifiek op projecten kan worden afgestemd. Tegelijkertijd hebben we in het concept advies SDE++ 2021 het signaal afgegeven dat geothermieprojecten buiten de boot dreigen te vallen. Daarnaast zijn wezenlijke knelpunten de termijn tussen beschikking en start productie, die verlengd zou moeten van 4 naar 6 jaar, en de ontwikkelingskosten (DEVEX) die juist voor geothermieprojecten erg hoog zijn en niet mogen worden meegenomen.
In onze reactie vragen we nadrukkelijk aandacht voor deze knelpunten.
Bekijk onze reactie

Februari 2021 - Geothermie en de verkiezingen
Geothermie Nederland heeft in aanloop naar de verkiezingen een brief gestuurd naar diverse (beoogd) kamerleden en politieke partijen. Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wordt er veel verwacht van geothermie. Om opschaling in de glastuinbouw en gebouwde omgeving succesvol te maken roept de geothermiesector bij de verkiezingen op een drietal acties op de agenda te zetten die essentieel zijn, niet alleen voor geothermie maar vooral voor de warmtetransitie en het Klimaatakkoord:

  • Bij een gebleken niet-functioneren van de SDE voor de warmtetransitie: zet een stimuleringsregeling op die wèl functioneert: een SDE++ voor de warmtetransitie
  • Start een acceleratieprogramma van 20 projecten, nodig om tijdig de grote opschaling van geothermie te kunnen realiseren
  • Herzie het stelsel van fiscale prikkels ten behoeve van de energietransitie, in het bijzonder de Opslag Duurzame Energie (ODE). In de praktijk heeft de ODE onbedoelde bijwerkingen die zeer remmend uitpakken voor de energietransitie in de glastuinbouw.

Zie de brief (pdf)

Januari 2021 - Reactie Geothermie Nederland op Kamerbrief over SDE++-regeling
Vanuit Geothermie Nederland (destijds DAGO en SPG) hebben we als reactie op de consultatie SDE++ in 2020 en 2021 onze zorgen geuit over de huidige SDE++-regeling. De Kamerbrief van 14 januari 2021 laat zien dat deze zorgen terecht zijn. Er zijn zes projecten ingediend, waarbij de indieners maar moeten afwachten of zij kans maken op de regeling. Door de gekozen systematiek van de SDE++-regeling maken geothermieprojecten weinig tot geen kans. Geothermie Nederland pleit er onder andere voor dat een deel van het SDE-budget bestemd wordt voor warmteopties die bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.
Lees onze volledige reactie
Lees de Kamerbrief
Lees het FD-artikel, waarin bestuurslid Marco van Soerland zijn zorgen uit