Creation: Free Design

Organisatie

Platform- deelnemers
De deelnemers aan het Platform Geothermie zijn een groeiende en diverse groep van organisaties met als gemeenschappelijk aspect de gedeelde interesse in aardwarmte. Het Platform Geothermie vertegenwoordigt zowel de vraag als de aanbodkant en deelnemers zijn onder meer verguninghouders, (geologische) adviesbureaus, kennisinstellingen, provincies en gemeentes, boorbedrijven, financiële instellingen en gebruikers van aardwarmte. Aanmelding staat open voor alle organisaties met interesse voor geothermie.

De activiteiten van het Platform zijn hier beschreven.

Werkgroepen
Werkgroepen van deelnemers ontwikkelen het beleid en ondersteunen bij de uitvoering. Deze werkgroepen zijn actief op deelterreinen als geologie, gebouwde omgeving, financiering etc.

Bestuur & uitvoering

Het bestuur coördineert de activiteiten, bijgestaan door de Raad van Toezicht en Advies. De uitvoering vindt plaats door het Platformbureau. Het Platform is een stichting, maar beoogt om zich - waar mogelijk - als een vereniging te gedragen en haar deelnemers op gezette tijden te raadplegen over het beleid en de prioriteiten. Naast de algemene deelnemersvergadering gebeurt dit in het overleg met de Raad van Toezicht & Advies en in de (ad-hoc) werkgroepen.

Voor de ontstaansgeschiedenis van het Platform klikt u hier.

Contact

Stichting Platform Geothermie

Frank Schoof
Oude Delft 37
2611BB Delft

tel: 06 1323 0736
@: info(at)geothermie.nl

Komt u met de auto naar het Platformkantoor overweeg dan te parkeren in de Zuidpoortgarage, of kom met de trein. Beide op 8 minuten van OD37.
Bij straatparkeren kunt u gebruikmaken van de parkeervergunning van het Platform. Informeer van te voren.

KvK-nummer 27254030

Bankrekening NL19 TRIO 0212497693

Werkgroepen

SPG hecht eraan de woordvoerder te zijn van de geothermische agenda en de beleidsprioriteiten – en de onafhankelijkheid daarvan te waarborgen. Het bestuur kan en wil alleen breed gedragen SPG-standpunten en -prioriteiten uitdragen. Zij ziet het daarom als haar taak om de deelnemers aan het Platform te mobiliseren om tot dergelijke standpunten te komen. Om dit te bereiken zijn er ad-hoc werkgroepen op (clusters van) onderwerpen, die kunnen variëren in de tijd naar gelang de issues:

 • R&D
 • Export (Netherlands Geohermal Partnership)
 • Geologie en Mijnbouwwet
 • Financiële instrumenten en stimuleringsbeleid
 • Stadsverwarming / gebouwde omgeving
 • Operators (de leidende rol is in 2014 overgenomen door DAGO)

Bestuur

Het Platform Geothermie wordt geleid door vijf bestuursleden, afkomstig uit de verschillende geledingen van het Platform.

Samenstelling: (updated december 2017)
Frank Schoof, voorzitter
Hans Veldkamp, penningmeester (TNO)
Marco van Soerland, secretaris (HVC)
Henny Cornelissen (Well Engineering Partners)
Wart van Zonneveld (Floricultura)

 

Raad van Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht en Advies benoemt de bestuursleden, keurt de jaarrekening en begroting en adviseert het bestuur, met name over beleidsmatige aspecten.

Samenstelling: (updated maart 2018)

Koen Broess (DNV GL)
Lodewijk Burghout (Burghout projectmanagement)
Robert te Gussinklo Ohmann (Spidron) 
Leon Lankester (AAB) 
Arnout Potze (Voorzitter, Provincie Overijssel)
Patrick Zwaan (Rabo)
Sjaak van der Tak (LTO)

3 x vacature

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van het Platform betreffen kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie door middel van presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en werkbezoeken in binnen- en buitenland. Op de jaarkalender staan:

 • twee of meer bedrijfsbezoeken aan relevante instellingen en bedrijven, bijvoorbeeld met installaties in aanbouw
 • de algemene deelnemersvergadering, om de (beleids-)onderwerpen van het komende jaar te bespreken
 • specifieke geothermie-congressen waar het Platform actief bij ondersteunt
 • een (bijna) maandelijkse korte wrap-up voor deelnemers met relevante laatste ontwikkelingen
 • een halfjaarlijkse Nieuwsbrief naar geïnteresseerden (dus breder dan de deelnemers)

Tevens worden er vaak kleinere bijeenkomsten/ werkgroepen rond specifieke onderwerpen en thema's georganiseerd. Al dan niet in samenwerking met DAGO, NVDE, Vewin, Nogepa et cetera.

Het Platform richt zich daarbij op overkoepelende thema's waarbij de inbreng van deelnemers onmisbaar is (en zij op deze manier de kans kijgen hun stem in 'Den Haag' te laten horen). Denk hierbij aan:

 • de verbetering van het nationale beleidskader (stimulering onderzoek en innovatie, SDE+, RNES)
 • overleg met de diverse overheden over bijvoorbeeld de implementatie van de Structuurvisie Ondergrond
 • het vertegenwoordigen van Nederland in de European Geothermal Energy Coucil (EGEC) in Brussel
 • vertegenwoordiging in de NVDE (Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie), om de inbreng van de geothermie in het geheel van alle duurzame energieopties te verzorgen
 • en een actuele website over geothermie met uitleg over geothermie, de agenda, Q&A's, de laatste stand van zaken van diverse projecten et cetera.

Hiermee wil het Platform Geothermie een centraal aanspreekpunt zijn voor de overheid en marktpartijen om de verantwoorde toepassing van geothermie in Nederland te bevorderen.

Het Platform is internationaal aangesloten bij de Europese en wereldwijde koepels op het terrein van geothermie. Zo is er een affiliation agreement met de IGA (International Geothermal Association) en de Stichting Platform Geothermie is lid van de EGEC

Geschiedenis

Initiatief & groei
Het initiatief tot het inventariseren van de wenselijkheid van de oprichting van een platform op het terrein van diepe geothermie is in 2002 genomen door RVO, destijds nog Novem geheten. In de tweede helft van 2002 heeft Novem hiertoe opdracht verstrekt aan Van Heekeren & Frima Consultants (VH&F) om de belangstelling onder marktpartijen te onderzoeken. Na een inventariserende ronde onder de bij Novem bekende stakeholders is een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd.

De openingsvergadering resulteerde in een besluit tot oprichting, de benoeming van bestuursleden en een aantal keuzes (Stichting of Vereniging, de instelling van een Platformbureau, hoogte contributie etc.). De oprichting van "Stichting Platform Geothermie" (SPG) is eind 2002 nog geformaliseerd.

In 2003 is de Stichting gestart met de uitvoerende activiteiten. In de eerste jaren is low-profile gewerkt aan de realisatie van de eerste projecten.

Vanaf 2007 is SPG vaker naar buiten getreden om diepe geothermie issues te agenderen. De voortgang van de ontwikkelingen in Nederland is vastgelegd in de nieuwsbrieven en de 'Country Updates'.

In de eerste jaren kende het Platform naast een directeur van het Bureau (Victor van Heekeren) een voorzitter uit het bedrijfsleven (Guus Willemsen). In 2009 zijn beide functies in de persoon van de Bureaudirecteur verenigd. 

Tussen 2007 en 2015 is het aantal deelnemers toegenomen van 6 tot meer dan 80. 

In 2015 is Victor van Heekeren opgevolgd door Frank Schoof.

Geosaurus Neerlandi

Wegens exceptionele verdiensten voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland zijn op 24 oktober 2012 tot 'geosaurus' benoemd:

Rik van den Bosch
Douglas Gilding
Pieter Jongerius
Ad Lokhorst
Paul Ramsak
Dick Swart
Andries Wever
Guus Willemsen