Creation: Free Design

Organisatie

Platform- deelnemers
De deelnemers aan het Platform Geothermie zijn een groeiende en diverse groep van organisaties met als gemeenschappelijk aspect de gedeelde interesse in aardwarmte. Het Platform Geothermie vertegenwoordigt zowel de vraag als de aanbodkant en deelnemers zijn onder meer verguninghouders, (geologische) adviesbureaus, kennisinstellingen, provincies en gemeentes, boorbedrijven, financiële instellingen en gebruikers van aardwarmte. Aanmelding staat open voor alle organisaties met interesse voor geothermie.

De activiteiten van het Platform zijn hier beschreven.

Werkgroepen
Werkgroepen van deelnemers ontwikkelen het beleid en ondersteunen bij de uitvoering. Deze werkgroepen zijn actief op deelterreinen als geologie, gebouwde omgeving, financiering etc.

Bestuur & uitvoering

Het bestuur coördineert de activiteiten, bijgestaan door de Raad van Toezicht en Advies. De uitvoering vindt plaats door het Platformbureau. Het Platform is een stichting, maar beoogt om zich - waar mogelijk - als een vereniging te gedragen en haar deelnemers op gezette tijden te raadplegen over het beleid en de prioriteiten. Naast de algemene deelnemersvergadering gebeurt dit in het overleg met de Raad van Toezicht & Advies en in de (ad-hoc) werkgroepen.

Voor de ontstaansgeschiedenis van het Platform klikt u hier.

Contact

Stichting Platform Geothermie

Frank Schoof
Oude Delft 37
2611BB Delft

tel: 06 1323 0736
@: info(at)geothermie.nl

Komt u met de auto naar het Platformkantoor overweeg dan te parkeren in de Zuidpoortgarage, of kom met de trein. Beide op 8 minuten van OD37.
Bij straatparkeren kunt u gebruikmaken van de parkeervergunning van het Platform. Informeer van te voren.

KvK-nummer 27254030

Bankrekening NL19 TRIO 0212497693

Werkgroepen

SPG hecht eraan de woordvoerder te zijn van de geothermische agenda en de beleidsprioriteiten – en de onafhankelijkheid daarvan te waarborgen. Het bestuur kan en wil alleen breed gedragen SPG-standpunten en -prioriteiten uitdragen. Zij ziet het daarom als haar taak om de deelnemers aan het Platform te mobiliseren om tot dergelijke standpunten te komen. Om dit te bereiken zijn er ad-hoc werkgroepen op (clusters van) onderwerpen, die kunnen variëren in de tijd naar gelang de issues:

  • R&D
  • Export (Netherlands Geohermal Partnership)
  • Geologie en Mijnbouwwet
  • Financiële instrumenten en stimuleringsbeleid
  • Stadsverwarming / gebouwde omgeving
  • Operators (de leidende rol is in 2014 overgenomen door DAGO)

Bestuur

Het Platform Geothermie wordt geleid door drie tot vijf bestuursleden, afkomstig uit de verschillende geledingen van het Platform.

Samenstelling: (updated november 2016)
Frank Schoof, voorzitter
Hans Veldkamp, penningmeester (TNO)
Yolande Verbeek, secretaris (Uniper)
Henny Cornelissen (Well Engineering Partners)
Wart van Zonneveld (Floricultura)

 

Raad van Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht en Advies adviseert het bestuur met name over beleidsmatige aspecten en benoemt de bestuursleden.

Samenstelling: (updated december 2017)

Koen Broess (DNV GL)
Lodewijk Burghout (Burghout projectmanagement)
Robert te Gussinklo Ohmann (Spidron) 
Pieter van den Heuvel (PanTerra) 
Leon Lankester (AAB) 
Arnout Potze (Provincie Overijssel)
Patrick Zwaan (Rabo)
Sjaak van der Tak (LTO)

3 x vacature

Activiteiten

Een belangrijke activiteit is het verzorgen van kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie door middel van presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en werkbezoeken in binnen- en buitenland. Zo zijn er jaarlijks altijd wel één of meer bedrijfsbezoeken aan installaties in aanbouw en in elk geval één algemene deelnemersvergadering. Per jaar zijn er altijd enige openbare congressen van deelnemers waar het Platform actief bij ondersteunt. Tot slot worden er kleinere bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen en thema's georganiseerd. Zie ook onder werkgroepen en voor een actueel overzicht van bijeenkomsten de agenda.

Het Platform richt zich naast deze kennisoverdracht op de ontwikkeling van een nationaal beleidskader, het behartigen van nationale en internationale belangen op het vlak van diepe geothermie en de participatie in/coördinatie van studies

Hiermee is het Platform Geothermie een centraal aanspreekpunt voor de overheid en marktpartijen met werkzaamheden in deze sector.

Het Platform is internationaal aangesloten bij de Europese en Wereldwijde koepels op het terrein van geothermie. Zo is er een affiliation agreement met de IGA (International Geothermal Association) en de Stichting Platform Geothermie is lid van de EGEC (European Geothermal Energy Council).

Geschiedenis

Initiatief & groei
Het initiatief tot het inventariseren van de wenselijkheid van de oprichting van een platform op het terrein van diepe geothermie is in 2002 genomen door RVO, destijds nog Novem geheten. In de tweede helft van 2002 heeft Novem hiertoe opdracht verstrekt aan Van Heekeren & Frima Consultants (VH&F) om de belangstelling onder marktpartijen te onderzoeken. Na een inventariserende ronde onder de bij Novem bekende stakeholders is een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd.

De openingsvergadering resulteerde in een besluit tot oprichting, de benoeming van bestuursleden en een aantal keuzes (Stichting of Vereniging, de instelling van een Platformbureau, hoogte contributie etc.). De oprichting van "Stichting Platform Geothermie" (SPG) is eind 2002 nog geformaliseerd.

In 2003 is de Stichting gestart met de uitvoerende activiteiten. In de eerste jaren is low-profile gewerkt aan de realisatie van de eerste projecten.

Vanaf 2007 is SPG vaker naar buiten getreden om diepe geothermie issues te agenderen. De voortgang van de ontwikkelingen in Nederland is vastgelegd in de nieuwsbrieven en de 'Country Updates'.

In de eerste jaren kende het Platform naast een directeur van het Bureau (Victor van Heekeren) een voorzitter uit het bedrijfsleven (Guus Willemsen). In 2009 zijn beide functies in de persoon van de Bureaudirecteur verenigd. 

Tussen 2007 en 2015 is het aantal deelnemers toegenomen van 6 tot meer dan 80. 

In 2015 is Victor van Heekeren opgevolgd door Frank Schoof.

Geosaurus Neerlandi

Wegens exceptionele verdiensten voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland zijn op 24 oktober 2012 tot 'geosaurus' benoemd:

Rik van den Bosch
Douglas Gilding
Pieter Jongerius
Ad Lokhorst
Paul Ramsak
Dick Swart
Andries Wever
Guus Willemsen