Creation: Free Design
wat is
geothermie?
duurzaam I gebruikers I techniek I veiligheid

 

VEILIGHEID
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de geothermiebedrijven. De bedrijven brengen vooraf de risico’s in kaart, treffen veiligheidsmaatregelen en leren van eerdere ervaringen. De risico’s verschillen per project en locatie, niet elk risico doet zich bij elk project voor. Bedrijven wisselen kennis en ervaring uit om van elkaar te leren.

Met name het bevingsrisico is niet overal gelijk in Nederland. In enkele gebieden is dan ook extra voorzichtigheid geboden of kan onderzoek uitwijzen dat warmtewinning niet verantwoord is. Indien er onverhoopt toch schade optreedt, wordt deze conform de Mijnbouwwet vergoed. Klik hier voor de factsheet over dit onderwerp.

 • Wat gebeurt er als er gassen meekomen?
  Tijdens het boren is er een kleine kans gas onder druk te vinden. Daarom zijn er veiligheidsmaatregelen in de installatie, zoals afsluiters, om hoge drukken te weerstaan. In het opgepompte water zit vaak wat gas opgelost. Dat wordt, indien dit het geval is, opgevangen in een gasscheider en gebruikt of teruggevoerd in de injectieput. De put zelf is drukloos als de pomp uitstaat.
 • Is er ook natuurlijke straling?
  In de ondergrond bevinden zich van nature laagradioactieve deeltjes in lage concentraties. Deze kunnen mee naar boven komen en zich in de filters ophopen. De bedrijven waar dit gebeurt, hebben hiervoor maatregelen genomen en voeren het filterafval apart af. De deeltjes kunnen niet in de (verwarmingsbuizen van de) kassen of woningen terechtkomen. Hier vind je meer informatie.
 • Zijn er risico’s voor het grondwater?
  De buizen voorkomen dat water van de ene aardlaag in de andere terecht komt. Als deze tóch lekken kan dit het grondwater verontreinigen. Robuust putontwerp, regelmatig onderhoud en monitoring reduceren de kans dat lekkage optreedt, zorgen voor een tijdige ontdekking van fouten en verminderen zo de effecten áls er iets gebeurt. Klik hier voor meer informatie over het effect op grodnwater. Op de site staat ook een factsheet geothermie en grondwater.
 • Hoe zit het met bodemdaling?
  Geothermie onttrekt geen materie aan de ondergrond: alleen de warmte wordt eruit gehaald, het water wordt weer teruggepompt. Hierdoor blijft de gemiddelde druk onveranderd en is de kans op bodemdaling gering.
 • Is er een kans op aardbevingen?
  Boren in de ondergrond kan (grotere en) kleinere aardbevingen en trillingen veroorzaken. Door bij het boren rekening te houden met natuurlijke breuken in de ondergrond is de kans op een aardbeving klein. Indien er toch een kans op aardbevingen is, vindt nadere analyse plaats en wordt in ieder geval seismische monitoring ingesteld. In gebieden met ‘actieve natuurlijke breuken’ gebeurt dit standaard. In de factsheet geothermie en seismiciteit/ aardbevingen lees je meer. Na de boring wordt gekeken of de drukken en breuken afwijken van de verwachtingen en of het starten van de productie verantwoord is. Afhankelijk van de bevindingen wordt een monitoringsysteem geïnstalleerd. Door het monitoren wordt seismiciteit snel opgemerkt en daarmee vermindert de kans op schade.