Creation: Free Design

Trias Westland springplank voor Warmtesysteem Westland

Er was woensdag 13 oktober jl. volop bedrijvigheid op de aardwarmtelocatie aan de Lange Broekweg in Naaldwijk. Trias Westland hield er rondleidingen en er waren talkshows over de toekomst van aardwarmte. Voorzitter Geothermie Nederland Hans Bolscher zat samen aan tafel met Olof van der Gaag van de NVDE om te spreken over de rol van aardwarmte in de energietransitie.

Lees meer...

“Hoe kunnen we geothermie tot grote hoogte laten reiken?”

Geothermie Nederland was uitgenodigd door de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer om te praten over de SDE++. Het gesprek vond plaats op 7 oktober en was live te volgen. Geothermie Nederland vroeg nadrukkelijk om beter passende financiële ondersteuning in de SDE++. En om betere ondersteuning met kaders & vergunningsverlening vanuit de overheid.

Lees meer...

CBS-rapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

Op 30 september 2021 heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over hernieuwbare energie in Nederland, over 2020. Dit jaarrapport verschijnt één keer per jaar in september. De algehele conclusie uit het jaarrapport is dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 8,8 procent in 2019 naar 11,1 procent in 2020.

Lees meer...

SodM positiever over ontwikkelingen bij Geothermie

Einde aan verscherpt toezicht geothermiesector

Geothermie moet en kan veilig’. Dat is een van de conclusies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van de evaluatie van de Staat van de Sector. Het naleefgedrag en de veiligheid bij geothermiebedrijven zijn verbeterd. In 2017 vond SodM het nodig om scherper toe te zien op de veiligheid van geothermieputten. SodM ziet genoeg redenen om dit verscherpt toezicht op de gehele geothermiesector los te laten: ‘De ingezette trend qua professionalisering laat dit toe.’

Lees meer...

Maatregelen Prinsjesdag: Welkome impuls voor geothermie

Geothermie Nederland is blij dat er in de miljoenennota snel extra geld wordt aangekondigd voor de transitie naar duurzame warmte. Dat is hard nodig om de klimaatdoelen van 2030 en verder te halen. Het kabinet kondigde gisteren op Prinsjesdag aan om € 6,8 miljard extra uit te geven aan klimaatmaatregelen. Het grootste deel van de extra middelen die het kabinet reserveert, gaat naar een ophoging van de SDE++ in 2022.

Lees meer...

Flitspeiling Aardwarmte

In opdracht van het Ministerie van EZK is een flitspeiling uitgevoerd om meer te weten over de kennis en houding van burgers ten aanzien van aardwarmte. Wat weten burgers over aardwarmte, kennen zij de voor en nadelen, hoe staan ze er tegenover, willen zij geïnformeerd worden over aardwarmte en zo ja op welke manier willen ze geïnformeerd worden?

Lees meer...

Akkoord voor winningsplan van Wayland Energy

EZK is akkoord met het winningsplan van Wayland Energy voor een nieuw aardwarmtedoublet in Bergschenhoek. Het ontwerp-instemmingsbesluit, waartegen nog zienswijzen ingediend kunnen worden, ligt sinds vrijdag 13 augustus 2021 ter inzage.

Lees meer...

ECW bezorgd over versnelling aardwarmte in Nederland

ECW Energy krijgt toestemming voor de boring van een vierde aardwarmtedoublet in Middenmeer. Dat blijkt uit een ontwerp-omgevingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar knelpunten in wetgeving en subsidiebeleid maken dat initiatiefnemer Robert Kielstra niet positief is gestemd over de mogelijkheden voor volgende projecten.

Lees meer...

Consultatiereactie Mijnbouwbesluit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de aardwarmtesector uitgenodigd om een reactie te geven op het voorgestelde Mijnbouwbesluit in het kader van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet aanpassing vergunningstelsel aardwarmte. 

Geothermie Nederland is met haar leden tot een reactie gekomen om tot verbeteringen te komen voor de gewenste versnelling en versterking. De inbreng van de leden is verwerkt via het bestuur, de informatiebijeenkomst van 19 juli jl. en door middel van het contact dat individuele leden hebben gehad met de brancheorganisatie.

Lees meer...