Samen met onze leden zetten we ons in voor meer aardwarmte als veilige, verantwoorde en duurzame energiebron binnen de energietransitie. Als sector staan we in de startblokken voor groei. Het sectordocument ‘Geothermie in de startblokken voor sterke groei’ laat zien wat daarvoor nodig is.

We zetten ons in voor het investeringsklimaat voor geothermie en het vertrouwen in deze techniek als duurzame bron. Het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte staat bij alles centraal, hierin ondersteunen wij onze leden waar mogelijk. Als Geothermie Nederland brengen we partijen bij elkaar door binnen de vereniging te bouwen aan een hecht netwerk en door intensief te communiceren met alle relevante partijen buiten de vereniging.

Waar staat Geothermie Nederland voor?

 • Het verankeren van de rol van geothermie in de energietransitie.
 • Het aanjagen van de noodzakelijke versnelling in de toepassing van geothermie, met daarbij een helder en voorspelbaar beleidskader (regels en wetten) in combinatie met duidelijke en snelle procedures;
 • Een sterke en gebundelde vertegenwoordiging naar overheden en burgers;
 • Het verbeteren van de businesscase, en het zorgen voor een passend stimuleringskader voor de productie en het transport van duurzame aardwarmte naar burgers, (tuinbouw)bedrijven en industrie;
 • Het nog intensiever delen van kennis en het aanjagen van innovaties (en standaarden) om geothermie nog veiliger en betrouwbaarder te maken als leverancier van duurzame en betaalbare warmte;
 • Het bijdragen aan een sterke geothermie businesscommunity (operators, toeleveranciers en kennisinstellingen, etc.) zodat er een goed ondernemersklimaat is waarin bedrijven kunnen floreren;
 • Het gericht informeren en betrekken van burgers en (decentrale) overheden om daarmee de bekendheid over en het draagvlak voor geothermie te vergroten.

Inhoudelijke speerpunten

De komende jaren worden cruciale jaren voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van geothermie zijn hoger dan ooit tevoren. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren de kosten voor het ontwikkelen en exploiteren van geothermiebronnen en warmtenetten toegenomen en geeft de turbulentie op de energiemarkt ondernemers onzekerheid. Daarnaast gelden hoge eisen met betrekking tot een veilige operatie en is het draagvlak niet altijd vanzelfsprekend. De brancheorganisatie werkt, samen met haar leden, gericht aan deze uitdagingen.

De speerpunten van de vereniging zijn ondergebracht in het ‘huis van Geothermie Nederland’. De onderwerpen in de verschillende kamers geven verkort weer waar de vereniging zich voor inzet in de vorm van beleidsontwikkeling en ondersteuning van de leden. De onderste verdieping laat de disciplines zien die we als brancheorganisatie in huis hebben om effectief te zijn.

 • Investeringsklimaat

In de kamer investeringsklimaat gaat het om het zorgen voor aanpassingen in de SDE++ regeling om te zorgen dat geothermie meer kans maakt en de subsidie beter aansluit bij de realiteit van deze techniek. Daarnaast is het zaak om gezamenlijk in te zetten op het structureel verbeteren van de businesscase (projectontwikkeling en exploitatie) van geothermieprojecten.

 • Overheid en maatschappij

De overheid heeft veel impact op de (markt)kansen voor geothermie. Geothermie Nederland zorgt op verschillende manieren dat de overheid geothermie blijft zien als onmisbare techniek in de energietransitie en maakt duidelijk welke randvoorwaarden nodig zijn. Ook ontwikkelt Geothermie Nederland beleid en trekt met andere stakeholders op, om draagvlak voor geothermie te vergroten.

 • Diepe ondergrond

Geothermie Nederland levert een actieve bijdrage aan een regulerend kader met betrekking tot seismische risico’s, een passende schaderegeling en de bescherming van de ondergrond. Om hier verder in te komen wordt nauw samengewerkt met stakeholders, waaronder het ministerie van EZK, SODM, VEWIN, gemeenten en provincies.

 • Techniek

In de kamer ‘techniek’ gaat het – meer dan in de andere kamers – om ondersteuning van de leden. Geothermie Nederland brengt leden bij elkaar en ondersteunt haar leden door kennisdeling en kennisvergroting. Een actueel zorgsysteem gericht op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM-zorgsysteem) is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Geothermie Nederland zorgt dat actuele kennis bij leden komt en zorgt dat relevante innovaties worden gestimuleerd.