Om de belangen goed te kunnen behartigen moet Geothermie Nederland regelmatig een standpunt innemen. Op deze pagina krijg je inzicht in een aantal standpunten van de vereniging. Bekijk ook de voorzet voor een Actieplan Versnelling geothermie. Deze is op 15 september 2022 aangeboden aan het ministerie van EZK en vormt de reactie van de geothermiesector op de aangescherpte klimaatdoelstellingen en de overheidsaanpak om het gebruik van Russisch aardgas terug te dringen.

Geothermie is onmisbaar voor de energietransitie

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een onmisbare bron voor de warmtetransitie. Ongeveer een kwart van de Nederlandse warmtevraag zal ingevuld kunnen worden door geothermie. In de glastuinbouw kan geothermie zelfs voorzien in meer dan de helft van de vraag naar duurzame warmte.

Snellere vergunningverlening is essentieel

Het is essentieel dat vergunningen sneller en binnen de wettelijke termijnen worden afgegeven en dat de inhoud van vergunningen voorspelbaar is door heldere kaders. Alleen dan kunnen financiering, SDE-subsidie en projectplanning goed op elkaar worden afgestemd. 

Subsidieregeling moet beter aansluiten

De minister heeft toegezegd dat er vanaf 2023 hekjes komen in de SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energie). Wat Geothermie Nederland betreft zijn nog diverse aanpassingen nodig, waardoor geothermieprojecten meer kans maken op subsidie.
Wij pleiten ervoor dat deze aanpassingen zo snel mogelijk worden doorgevoerd.

Noodzakelijke wijzigingen in Mijnbouwwet

De Mijnbouwwet en bijbehorende regelingen moeten goed aansluiten bij de -toekomstige- praktijk van de sector. Geothermie Nederland pleit voor een regelgevend kader dat een veilige en verantwoorde winning garandeert en de juiste randvoorwaarden biedt voor projecten. Cruciaal daarbij is onder meer aandacht voor de voorspelbaarheid van vergunningverlening, helderheid met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling, de beoordelingscriteria voor de vergunninghouder, de verdere uitwerking van het risicobeleid en de invulling van de deelname van EBN in de Mijnbouwregeling.

Drinkwater en aardwarmte naast elkaar

Geothermie Nederland is in gesprek over het goed laten samengaan van verschillende functies in de ondergrond, met ministeries, het IPO, de drinkwaterbedrijven en hun brancheorganisatie VEWIN.

Veilig en verantwoord winnen staat centraal

De Industriestandaard Duurzaam Putontwerp speelt een belangrijke rol om de integriteit van putten te garanderen. Dankzij deze standaard voldoen putontwerpen sinds januari 2021 aan hoge eisen waardoor effecten op de ondergrond nog beter worden voorkomen. De geothermiesector is actief om de toch al zeer kleine risico’s op seismiciteit zo goed mogelijk te voorkomen, te monitoren en nog verder te verkleinen.

Omwonenden optimaal betrekken

Bij de duurzame relatie die een geothermieproject heeft met haar omgeving hoort ook het actief betrekken van omwonenden. Omgevingsbetrokkenheid is daarom van groot belang om een project op een verantwoorde wijze te kunnen realiseren. Geothermie Nederland heeft de gedragscode omgevingsbetrokkenheid en een bijbehorend leidraad gemaakt. Deze biedt handvatten voor de bedrijven in de sector om belanghebbenden bij een geothermieproject te betrekken.