Geothermie Nederland werkt binnen een afgeschermde online werkomgeving. Op verzoek geven we leden toegang tot onderdelen van deze werkomgeving.

Statuten

De statuten van de Vereniging geven de werkingssfeer en de structuur van de Vereniging aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel, het lidmaatschap, de organen en het bureau van de Vereniging.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat regelingen over interne aangelegenheden bij de vereniging. Hierin is onder andere te lezen over de gang van zaken tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV), de benoemingsprocedure voor de leden van het bestuur en de contributieheffing.

Jaarverslag 2022

Het Geothermie Nederland Jaarverslag 2023 geeft inzicht in onze inspanningen en de resultaten die we samen met leden hebben behaald.

Verslagen

Van alle Algemene Ledenvergaderingen wordt verslag gedaan. Verslagen worden de eerstvolgende ledenvergadering definitief gemaakt met instemming van de aanwezige leden. 

Beleidsplan

Geothermie Nederland heeft ieder jaar een beleidsplan. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop Geothermie Nederland haar doelstelling wil bereiken.

VGM-Zorgsysteem

Leden van Geothermie Nederland gebruiken ons VGM-Zorgsysteem als basis om voor hun individuele situatie de veiligheid en betrouwbaarheid vooraf in kaart te brengen, eventueel met behulp van externe QHSE specialisten. Vanuit het VGM-Zorgsysteem worden dan de benodigde project specifieke werkdocumenten en -instructies geschreven.

Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Omdat het belangrijk is dat aardwarmte veilig en verantwoord wordt gewonnen, heeft de aardwarmtesector een industriestandaard ontwikkeld voor het ontwerpen van aardwarmteputten. Putontwerpen die vanaf januari 2021 worden gemaakt, moeten aan deze standaard voldoen.

Leidraad aanvraag omgevingsvergunning

Voor de aanleg en het gebruik van een Mijnbouwwerk voor de winning van aardwarmte krijg je als initiatiefnemer te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de vergunningen die daaronder vallen. De ‘Leidraad aanvraag omgevingsvergunning mijnbouwwerk aardwarmte’ biedt een overzichtelijke en uniforme aanpak voor het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Voorlichtingsmateriaal

Om te informeren over aardwarmte is er veel informatie beschikbaar op de website allesoveraardwarmte.nl. Geothermie Nederland heeft een flyer en roll-up banner ontwikkeld ‘Wat is geothermie?’. Om zelf te informeren over aardwarmte zijn deze bestanden beschikbaar voor leden.