Geothermie is in Nederland een relatief nieuwe duurzame energiebron. En dat roept natuurlijk vragen op. Het is daarom belangrijk alle aanwezige kennis rondom geothermie goed te communiceren en beschikbaar te maken, in het bijzonder voor omwonenden en beleidsmakers. Maar er is meer nodig. Bij de duurzame relatie die een geothermieproject heeft met haar omgeving hoort ook het actief betrekken van omwonenden. 

Omgevingsbetrokkenheid bij geothermieprojecten is van groot belang om een project op verantwoorde wijze te kunnen realiseren. Dit is een continu leerproces waarbij de geothermiesector optrekt met andere relevante partijen zoals gemeenten, ministeries en waterbedrijven om zo omwonenden zo goed mogelijk te betrekken en te informeren.

De website Allesoveraardwarmte.nl is een platform voor het brede publiek. Het biedt ook informatie voor operators, overheden en ministeries die zij kunnen gebruiken bij de voorlichting aan omwonenden.

De aardwarmtesector werkt aan een programma voor het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Die beoogde versnelling houdt in dat het aantal aardwarmtelocaties fors gaat groeien en uitbreidt van glastuinbouwgebieden naar de gebouwde omgeving. Aardwarmte komt daarmee letterlijk dichterbij. Dichterbij andere gebruikers van de ondergrond en dichterbij gebruikers van de bovengrond. Bij al die stakeholders moet draagvlak verkregen worden. Draagvlak betekent dat de realisatie van een geothermieproject op acceptatie en steun kan rekenen van regionale en lokale betrokkenen.

Thema: Draagvlak en betrokkenheid

Artikel

GNL/TNO Leer- en werksessie Creëren van draagvlak

Op 8 februari 2024 waren leden van Geothermie Nederland uitgenodigd voor de GNL/TNO Leer- en werksessie Creëren van draagvlak. TNO presenteerde hier de eerste onderzoeksresultaten van hun onderzoek naar het vergroten van draagvlak voor geothermie nabij bewoond gebied (WarmingUp-GOO Resultaat 4 ‘maatschappelijk draagvlak’). Het delen van praktijkervaringen en een casus-uitwerking in groepjes leverde input voor vervolg van het onderzoek. Bekijk de presentatie van TNO.
Artikel

Training Strategisch Omgevingsmanagement

Eind januari hebben diverse leden van Geothermie Nederland de tweede leergang van de 3-daagse basistraining Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) met succes afgerond.
Rapport

‘Energie Samen wil coöperaties op de kaart zetten bij geothermie’

EBN en Energie Samen - de koepel van energiecoöperaties - onderzoeken sinds vorig jaar gezamenlijk de mogelijkheden van geothermie (aardwarmte) voor bewonersinitiatieven. De Werkgroep Geothermie van Energie Samen presenteerde onlangs voorstellen voor burgerparticipatie in een recent verschenen rapport ‘Een nieuwe impuls voor geothermie: Versterk de samenwerking tussen publieke, private, en maatschappelijke partijen.’
Artikel

Webinar ‘Participatie en polarisatie’

Het webinar op 15 juni 2022 van de VNG en NP RES richtte zich op draagvlak voor - en weerstand tegen projecten in de gemeente. Verschillende sprekers kwamen tijdens het webinar aan woord om hun ervaringen te delen. Warmte365 schreef een artikel.
Artikel

‘Regel jij het draagvlak?’

Dinsdag 21 juni 2022 waren we met leden van Geothermie Nederland te gast in de Energy Cave in Rijswijk voor een bijeenkomst over draagvlakontwikkeling voor aardwarmteprojecten.
Gedragscode

Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten

De gedragscode is bedoeld voor bedrijven die in Nederland aardwarmte (willen) winnen en richt zich tot bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject,de relevante gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-en milieuorganisaties.
Leidraad

Leidraad Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten

Voor de operationalisering van de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten is er de Leidraad Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten.
Video

Bouwen aan het vertrouwen in aardwarmteprojecten

Tijdens de Week van de Aardwarmte 2021 werd gesproken over het bouwen aan vertrouwen.
Artikel

Informatiemarkten gemeente Westland

Om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over aardwarmtewinning heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in april 2022 twee informatiemarkten georganiseerd in gemeente Westland.
Video

Bewoner aan het woord over aardwarmte op NOS radio 1

In Naaldwijk wordt de tweede woonwijk op aardwarmte aangesloten. NOS radio 1 sprak op 4 april 2022 met Tarek Hopman, namens Trias Westland. En sprak met een van de bewoners (een bewoner van de woonwijk Liermolen) die gebruikmaakt van aardwarmte: ‘Ik ben positief verrast. Het verbaast me hoe positief ik het ervaar’.
Artikel

“In München staat de burgemeester met een pot bier bij de boringen”

Wat kunnen we leren van succesvolle projecten in het buitenland? Marit Brommer, directeur IGA is geïnterviewd voor de Week van de Aardwarmte 2021.
Artikel

‘Aardwarmte komt dichterbij’

EBN en Geothermie Nederland (destijds DAGO) organiseerden een dialoogtafel over de veilige winning van aardwarmte en factoren die van invloed zijn op het draagvlak voor aardwarmte.
Rapport

Adviesrapport ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’

Het adviesrapport bevat een agenda om geothermie in de gebouwde omgeving te versnellen, met daarin vier sporen: kavelaanpak, financiële instrumenten, draagvlak en projecten en innovatie.
Kennisdocument

Kennisdocument: Sámen werken aan geothermie

ICO Aardwarmte reflecteert op twee jaar debat over de toepassing van geothermie in de provincie Utrecht. De reflectie is samengevat in het kennisdocument: Sámen werken aan geothermie.
Artikel

Burgerinitiatief doet haalbaarheidsonderzoek aardwarmte

Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef), een burgerinitiatief in Bolsward dat de mogelijkheden aftast om met aardwarmte als alternatief voor aardgas Bolsward te verwarmen, is weer een stap verder. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft €171.320 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek.
Artikel

Leerzame communicatielessen van Warmtebron Utrecht

Aardwarmte is als natuurlijke en duurzame warmtebron bij het grote publiek onbekend. Dat maakt het veelgehoorde draagvlak creëren best ingewikkeld. Warmtebron Utrecht startte in 2018 haar communicatieaanpak en deelt hierbij graag haar ‘geleerde lessen’. Want alleen met het delen van ervaringen komen we verder.
Artikel

Online Magazine Green Deal Participatie

27 deelnemers hebben de afgelopen drie jaar inzichten gedeeld en ideeën ontwikkeld om participatieprocessen te verbeteren. Een van de drie producten van de Green Deal is de gedragscode voor geothermie, die is ontwikkeld door Geothermie Nederland (destijds DAGO).