In de glastuinbouw is geothermie inmiddels een bewezen techniek die in minder dan 15 jaar een stevige positie heeft verworven. Er is veel kennis opgedaan de afgelopen jaren. Dit is een goed startpunt voor verdere opschaling in de glastuinbouw en de noodzakelijke uitrol naar de gebouwde omgeving en de industrie. Marktpartijen en overheden krijgen meer en meer ervaring en steeds meer expertise komt beschikbaar voor de geothermiesector.

Met kennis en innovatie steunen we de operators bij hun duurzaam ondernemerschap. We ondersteunen met kennisontwikkeling en -uitwisseling, samenwerkingsverbanden, onderzoek en vernieuwing. Enkele voorbeelden:

  • Door onderzoek van TNO weten we op welke manieren we de CO2-uitstoot door productie en gebruik van geothermie in de toekomst nog verder kunnen verlagen en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
  • In het Masterplan Aardwarmte (2018) heeft de sector zich als doel gesteld om een kostprijsreductie van 30% in 2030 en 50% in 2050 te realiseren, onder de voorwaarde dat het veilig en verantwoord blijft. In vervolg op het Masterplan heeft de sector een kostprijsanalyse uitgevoerd. De conclusies uit de analyse helpen de sector met het doorvoeren van passende innovaties.

Meerjarig innovatieprogramma Geo4all

Onder aanvoering van Geothermie Nederland, EBN en TNO werken 23 partijen in de aardwarmtesector gezamenlijk aan een breed innovatieprogramma Geo4all. De onderzoeksthema’s moeten resultaten opleveren die gaan zorgen voor meer aardwarmtewinning en tegen lagere kosten. Om dit innovatieprogramma de komende drie jaar (vanaf juni 2024) ten uitvoer te brengen komt financiering van de deelnemers zelf en van de overheid via TKI Nieuw Gas. Lees het artikel Aardwarmtesector start innovatieprogramma Geo4all.

WarmingUp

Als partner neemt Geothermie Nederland deel In het WarmingUP collectief. In dit collectief wordt toepasbare kennis ontwikkeld en gedeeld, met als doel collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar te maken voor de warmtetransitie. Innovatief Duurzaam Warmtecollectief -WarmingUp

Voorbeelden uit de praktijk

Allerlei vernieuwende toepassingen in de praktijk laten nu ook al de innovatiekracht van onze sector zien. Door dit soort innovaties kunnen ook de nieuwe geothermieprojecten beter en sneller uit de startblokken komen. De potentie is enorm.

Thema: Kennis en innovatie

Artikel

Aardwarmtesector start innovatieprogramma Geo4all

Onder aanvoering van Geothermie Nederland, EBN en TNO werken 23 partijen in de aardwarmtesector vanaf juni 2024 gezamenlijk aan een breed innovatieprogramma Geo4all. De onderzoeksthema’s moeten resultaten opleveren die gaan zorgen voor meer aardwarmtewinning en tegen lagere kosten.
Rapport

Nieuwe inzichten door WarmingUP

Bij het verwarmen van woningen kunnen warmtenetten met een duurzame bron van warmte in ons land een veel grotere rol gaan spelen. Meer dan de helft van de woningen is met zo’n warmtenet behaaglijk te maken in de winter. Dat blijkt uit het driejarige innovatieprogramma WarmingUP.
Artikel

Terugblik Ledenbijeenkomst over innovatie

13 april 2023 stond de ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland in het teken van innovatie en kennisontwikkeling binnen geothermie. Werken aan innovatie is onmisbaar om aardwarmte in Nederland verder te ontwikkelen en te versnellen. Het helpt om aardwarmte efficiënter, effectiever en rendabeler te maken.
Artikel

Meerjarig innovatieprogramma geothermie

De Topsector Energie programmalijn Geo-Energie werkt samen met Geothermie Nederland aan de inhoud van een meerjarig geothermie innovatieprogramma.
Rapport

Rapport Innovatie Aardwarmte 2021: Innovatie kan aardwarmtesector helpen versnellen

Geothermie Nederland en EBN hebben afgelopen jaar een inventarisatie uitgevoerd naar de innovatiebehoeften van de aardwarmtesector. Dat leverde meer dan 120 ideeën op. De innovatie inventarisatie is een interactief rapport geworden dat een goed overzicht geeft van de ideeënrijkdom die leeft binnen de sector.
Artikel

Ultradiepe Geothermie onderzoeksboringen (UDG)

Donderdag 9 december maakten de deelnemende partijen aan het programma Ultradiepe Geothermie (UDG) bekend dat zij uit hun midden een keuze hebben gemaakt welke locatie het meest geschikt is om een onderzoeksboring voor UDG te overwegen: het consortium Tellus Renkum gaat onderzoeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om een mogelijke onderzoeksboring te kunnen realiseren.
Artikel

Belangstelling voor aardwarmte uit voormalige gasputten

De verwachting is dat dit jaar een belangrijke stap gezet kan worden bij het project om aardwarmte te winnen uit voormalige NAM-gasputten in Zuidoost-Drenthe (Klazienaveen).
Boek

‘Zó werkt energie in Nederland’ – over het energiesysteem in Nederland

Eind juni 2021 is het nieuwe boek gelanceerd: Zó werkt energie in Nederland. In vijf hoofdstukken die elk een eigen perspectief op het energiesysteem vertegenwoordigen, bevat ‘Zó werkt energie in Nederland’ de antwoorden op tientallen vragen die samen het verhaal over het energiesysteem vertellen.
Artikel

Themamiddag Kansen voor warmteopslag biedt aanleiding voor vervolg

Met behulp van specialisten op het gebied van warmteopslag zijn aan tafels diverse facetten van warmteopslag belicht en met elkaar bediscussieerd.
Whitepaper

Kostprijsreductie aardwarmte

De kostprijs van aardwarmte kan op langere termijn tientallen procenten omlaag. Dit concluderen Geothermie Nederland en EBN in het whitepaper Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte.
Factsheet

Elektriciteit uit aardwarmte

In Nederland wordt aardwarmte alleen gebruikt voor de warmtevoorziening, terwijl op verschillende plekken in het buitenland aardwarmte ook wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Waarom wordt aardwarmte in Nederland niet gebruikt voor de opwek van elektriciteit? De factsheet ‘Elektriciteit uit aardwarmte’ geeft antwoorden.
Artikel

Terugblik Kennisagenda Aardwarmte

Het webinar van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 30 juni 2020 behandelde twee afgeronde onderzoeken en een update van de kennis- en innovatie roadmap aardwarmte die wordt uitgevoerd door EBN.
Artikel

‘Delfts Geothermieproject moet energie en kennis opleveren voor een duurzame toekomst’

Als alles volgens plan verloopt wordt nog dit jaar een geothermiebron geboord op de campus van de TU Delft, vlakbij de Rotterdamseweg. Behalve warmte moet deze bron veel kennis gaan opleveren over veiligheid en toekomstbestendigheid van de technologie.
Artikel

TU Delft ontvangt subsidie voor onderzoek geothermie

TU Delft heeft een subsidie ontvangen voor onderzoek.