Artikel

Meerjarig innovatieprogramma geothermie

26.10.2022

Mede naar aanleiding van de innovatie inventarisatie ‘Innovatie Aardwarmte 2021’ wordt door de Topsector Energie programmalijn Geo-Energie samen met Geothermie Nederland de behoefte en mogelijkheid geïnventariseerd voor een meerjarig onderzoeksprogramma voor geothermie.

Thema’s

Door middel van workshops en lopende gesprekken met leden in de eerste helft van 2022, krijgt de programma inhoud, via het uitwerken van vijf thema’s, gestalte. Onderliggende drivers zijn vooral kostenefficiëntie en het bedienen van de markt. Een belangrijk thema dat er bijvoorbeeld uitspringt, is onderzoek naar methoden en technieken voor het bedienen van flexibele warmtebehoefte. Onderwerpen in dit thema zijn regelbaarheid van de bron, ondiepe geothermie en hoge temperatuur opslag. Kostenefficiëntie wordt vooral gezocht in duurzaam (her)gebruik van materialen en reduceren elektriciteitsgebruik. Bij de gekozen thema’s wordt ook goed gekeken naar welke onderwerpen al voldoende in andere initiatieven (zoals het WarmingUP GOO programma) aandacht gaan krijgen. Dit om een efficiënte inzet van onderzoeksinspanning en middelen zeker te stellen.

Proces

In de resterende maanden van 2022 wordt gewerkt aan het uitwerken van de vijf thema’s, in nauw overleg met de sector en onderzoeksgroepen. Het proces hiervoor dient degelijk te worden uitgevoerd om een voorstel te realiseren dat de volle support heeft vanuit de sector en past bij de geldende subsidiemaatregelen vanuit de Topsector Energie. Duidelijke support vanuit de sector is namelijk een belangrijk voorwaarde voor het ruimhartig beschikbaar stellen van subsidie. Het hele proces tot nu toe is al zeer waardevol geweest. Het uitgebreide overleg om tot de thema’s te komen, maakt duidelijk zichtbaar voor welke uitdagingen de sector staat. Ook uitdagingen die misschien niet alle direct in het innovatieprogramma passen zijn wel zichtbaar geworden voor de vereniging en kunnen wellicht op een andere manier in de nabije toekomst opgepakt worden.

Meer weten?

Radboud Vorage is bij het proces betrokken vanuit Geothermie Nederland. Wil je meer over dit onderwerp weten of in algemenere zin contact hebben over innovatie uitdagingen, dan Radboud is bereikbaar via info@geothermie.nl