Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermie werkzaam zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven, installateurs en warmtebedrijven en -netbeheerders. Overheden en overheidsorganisaties zijn bij Geothermie Nederland aangesloten als kennispartners. Ongeveer 120 organisaties zijn bij Geothermie Nederland aangesloten als lid of kennispartner.

Geothermie Nederland is een vereniging met leden, een bestuur en bureau.

Bureau

Het bureau van Geothermie Nederland ondersteunt de leden, bijvoorbeeld door het bieden van een platform voor onderlinge kennisuitwisseling tussen operators of door het stimuleren van onderzoek naar innovaties die de sector nodig heeft. Medewerkers van het bureau zetten zich ook in voor de ontwikkeling van beleid. Daarbij kan het gaan om passende wet- en regelgeving of een gedegen stimulerings- en innovatiekader. Ook diverse vormen van communicatie spelen een belangrijke rol in het behalen van doelstellingen, zoals het informeren en voorlichten van stakeholders en het vergroten van bekendheid en draagvlak van geothermie in Nederland.
Het bureau staat onder leiding van de bureaudirecteur, Janine Verweij.

Janine-bureau3
Janine Verweij
Directeur
Melanie-bureau
Melanie Provoost
Programma manager Overheid & Maatschappij en Public Affairs
Floris-bureau
Floris Post
Beleidsadviseur aardwarmte
Frank Maartense
Frank Maartense
Programma manager Techniek
Marius-bureau-1280x828
Marius Snyders
Strategisch communicatieadviseur & perscontact
Anouk-bureau2
Anouk Aal
Communicatieadviseur | Leden
Bart van Reij nw
Bart van Reij
Programma manager Innovatie
Saskia Hagedoorn
Saskia Hagedoorn
Programma manager seismiciteit

Werkgroepen en commissies

Leden van Geothermie Nederland, actief in werkgroepen en commissies, geven samen met de bureaumedewerkers invulling aan de speerpunten.

 Bij Geothermie Nederland zijn op dit moment de volgende werkgroepen en commissies actief:

  • Werkgroep HSE (Health Safety Environment) – coördinator Frank Maartense
  • Werkgroep REACH – coördinator Frank Maartense
  • Werkgroep WIMS – coördinator Frank Maartense
  • Werkgroep SDE++ – coördinator Floris Post
  • Werkgroep PA (Public Affairs) – coördinator Melanie Provoost
  • Werkgroep Communicatie – coördinator Marius Snyders
  • Tijdelijke werkgroep Mijnbouwregeling – coördinator Melanie Provoost

Daarnaast brengt Geothermie Nederland de operators een aantal keer per jaar bijeen in het Operator Overleg.

Statuten en reglementen Geothermie Nederland

Statuten

De statuten van de vereniging geven de werkingssfeer en de structuur van de vereniging aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel, het lidmaatschap, de organen en het bureau van de vereniging.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat regelingen over interne aangelegenheden bij de vereniging. Hierin is onder andere te lezen over de gang van zaken tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV), de benoemingsprocedure voor de leden van het bestuur en de contributieheffing.