Omdat bij aardwarmte activiteiten in de diepe ondergrond plaatsvinden, is de Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), de leidende wetgeving voor geothermie. De Mijnbouwwet is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling.

De Mijnbouwwet omvat alle regels met betrekking tot het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte. De Mijnbouwwet geeft aan dat een opsporingsvergunning nodig is vóór het doen van de eerste boring. Als deze voldoende productief blijkt te zijn is na de tweede boring en de testfase de opsporingsvergunning om te zetten in een winningsvergunning.

Enkele vergunningen:

  • Het opsporen van aardwarmte

o Opsporingsvergunning Aardwarmte in het kader van de Mijnbouwwet
o Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een proefboring

  • Het winnen van aardwarmte

o Winningsvergunning om warm water te produceren en injecteren
o Winningsplan over de manier waarop aardwarmte wordt gewonnen
o Omgevingsvergunning voor de aanleg van de winningslocatie

  • Het opruimen van aardwarmte-installaties

o Sluitingsplan en werkprogramma sluiting (SodM) en sloopmelding

Thema: Wetgeving en vergunningen

Handreiking

Handreiking geothermie voor gemeenten

Het Expertise Centrum Warmte publiceerde op 14 april 2023 een ‘handreiking geothermie’ speciaal voor gemeenten. De nieuwe handreiking helpt gemeenten bij het kiezen van de juiste rol die zij kunnen aannemen bij een geothermieproject. De handreiking geeft informatie over het wettelijke kader, tips over stakeholdermanagement, de businesscase en beschikbare subsidies. Ook worden ervaringen gedeeld van gemeenten die al eerder met geothermieprojecten te maken hebben gehad.
Artikel

Doorlooptijd ontwikkeling geothermieprojecten moet korter

Geothermie Nederland heeft zich samen met een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties uitgesproken voor kortere procedures voor het verlenen van vergunningen voor geothermie en andere grootschalige duurzame energieprojecten.
Artikel

Aangepaste Mijnbouwwet is aangenomen

Op 11 oktober 2022 heeft de Eerste Kamer een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging biedt een beter passende regelgeving voor geothermie. Het ministerie van EZK laat weten dat de wetswijziging naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 in werking treedt.
Reactie

Zienswijze op wetsvoorstel Klimaatfonds

Op 27 mei heeft Geothermie Nederland een zienswijze (consultatiereactie) ingediend op het wetsvoorstel Klimaatfonds waar vanuit het Coalitieakkoord € 35 miljard voor beschikbaar is gesteld.
Artikel

Inwerkingtredingsdatum Mijnbouwwet: streefdatum 1 januari 2023

De Rijksoverheid meldt dat het wetsvoorstel voor wijzigingen in de Mijnbouwwet nu bij de Eerste Kamer ligt om behandeld te worden. In een infographic is het proces van de wijziging van de Mijnbouwwet en de daarbij behorende stappen schematisch weergegeven.
Artikel

Mijnbouwwet met meerderheid stemmen aangenomen

Op 22 februari 2022 is de Mijnbouwwet met een meerderheid van stemmen aangenomen. Ook de voor de geothermiesector belangrijke amendementen over de toewijzing zoekgebied, evaluatie van de Wet binnen 3 jaar en het overgangsrecht voor houders van een opsporingsvergunning zijn aangenomen.
Leidraad

Leidraad aanvraag omgevingsvergunning

De ‘Leidraad aanvraag omgevingsvergunning mijnbouwwerk aardwarmte’ biedt een overzichtelijke en uniforme aanpak voor het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning – bij een nieuw of aan te passen mijnbouwwerk.
Artikel

Minister verlengt maximale winningsduur geothermie

De rechter heeft bepaald dat de winningsvergunning voor aardwarmtebedrijf Greenwell 35 jaar in plaats van 30 jaar geldig is. Eerder dit jaar bleek uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag dat de winningsvergunning van 30 jaar niet voldoende onderbouwd is voor een besluit. De rechter stelde het ministerie voor de keuze deze termijn beter te onderbouwen of anders te besluiten. Het ministerie kiest voor het laatste, blijkt uit een besluit in de Staatscourant.
Artikel

Mijnraadadvies 21 maart 2022

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) adviseert onder andere rond vergunningen voor geothermie. Zij heeft op 21 maart jl. een brief gestuurd met advies betreft de afhankelijkheid import Russisch aardgas.