Leidraad

Leidraad aanvraag omgevingsvergunning

19.10.2021

In de afgelopen periode heeft Geothermie Nederland best practices verzameld voor het schrijven van een aanvraag. Ook is het omgevingsrecht en diens relatie tot relevante milieuwetgeving uitgezocht. Dit heeft geresulteerd in een leidraad (oktober 2021). De leidraad is door Geothermie Nederland ontwikkeld in nauw overleg met aanvragers (aardwarmte, olie/gas), adviseurs en het bevoegd gezag.

Voor de aanleg en het gebruik van een Mijnbouwwerk voor de winning van aardwarmte krijg je als initiatiefnemer te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de vergunningen die daaronder vallen.

De ‘Leidraad aanvraag omgevingsvergunning mijnbouwwerk aardwarmte’ biedt een overzichtelijke en uniforme aanpak voor het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning – bij een nieuw of aan te passen mijnbouwwerk. En is voor leden op te vragen via info@geothermie.nl.

De leidraad bestaat uit twee delen:

  • In deel 1 wordt uitgelegd wat een omgevingsvergunning is, hoe een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd, welke overheidsorganen bij de verlening van een omgevingsvergunning betrokken zijn en in welke hoedanigheid en volgens welke procedure de omgevingsvergunning wordt verleend.
  • In deel 2 wordt de voorbereiding en de aanvraag om een omgevingsvergunning beschreven: welke onderwerpen moeten in een aanvraag aan de orde komen volgens de regeling omgevingsrecht, het omgevingsloket online en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm).