Rapport

Rapport Innovatie Aardwarmte 2021: Innovatie kan aardwarmtesector helpen versnellen

24.06.2021

Geothermie Nederland en EBN hebben afgelopen jaar een inventarisatie uitgevoerd naar de innovatiebehoeften van de aardwarmtesector. Dat leverde meer dan 120 ideeën op. De innovatie inventarisatie is een interactief rapport geworden dat een goed overzicht geeft van de ideeënrijkdom die leeft binnen de sector.

Potentie aardwarmte
Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. De techniek is kansrijk en heeft een veelbelovende start gemaakt in de glastuinbouw. De volgende stap voor de doorontwikkeling van aardwarmte is de toepassing in de gebouwde omgeving. In potentie kan ongeveer 26 procent van de totale warmtevraag van alle huizen en gebouwen worden voorzien door aardwarmte als onderdeel van een collectief warmtesysteem. Hiervoor is opschaling nodig. Innovatie is een essentiële bouwsteen om deze opschaling te bewerkstelligen.

Belang innovatie
Uit de inventarisatie blijkt dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ambities van de sector om aardwarmte nog veiliger, rendabeler en beter toepasbaar te maken. Bovendien kan innovatie bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van aardwarmte en zijn veel van de genoemde innovaties de komende jaren al toepasbaar. De inventarisatie is een logische stap van de aardwarmtesector die moet bijdragen aan het hoofddoel: innoveren voor efficiëntere aansluiting op de warmtevraag, kosten over de gehele waardeketen en levenscyclus te reduceren en veiligheid verder te verhogen.
Op basis van deze inventarisatie zal in de toekomst een gezamenlijk actieplan Innovatie Aardwarmte worden opgesteld. Daarmee kan de toepassing van aardwarmte versneld groeien.

Pijlers
Ondanks de rijkdom aan innovatieve ideeën binnen de aardwarmtesector is het belangrijk dat deze ideeën in ‘goede aarde’ vallen en tot wasdom komen. Om deze reden zal de komende tijd verder worden gewerkt aan een gezamenlijk actieplan innovatie aardwarmte met ondernemers, onderzoekspartijen, onderwijs en overheid. Daarvoor zien de opstellers van het rapport drie belangrijke pijlers:

  • Innoveren is mensenwerk
    Ontmoeten, samenwerken en sturen
  • Kennis vastleggen en -delen versnelt innoveren
    Transparant en toegankelijk organiseren
  • Innoveren is investeren
    Door bedrijven met behulp van de overheid


Geothermie Nederland en EBN willen met deze drie ‘pijlers’ doelgericht inspelen op de wensen vanuit de markt om het innovatieve karakter van de sector verder te stimuleren. De komende maanden gaan Geothermie Nederland en EBN met andere stakeholders in overleg om de genoemde pijlers verder uit te bouwen. Innovatie als motor voor verduurzaming van de Nederlandse warmtevraag!

Ledenbijeenkomst
Tijdens de ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland op 24 juni 2021 is het rapport gepresenteerd. Deelnemers is gevraagd waar ze zelf de komende twee jaar aan de slag gaan. Dit geeft het volgende beeld:

Waar ga je zelf de komende twee jaar mee aan de slag?