Whitepaper

Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte

20.12.2021

De kostprijs van aardwarmte kan op langere termijn tientallen procenten omlaag. Dit concluderen Geothermie Nederland en EBN in het whitepaper Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte.

Download whitepaper Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte

Whitepaper Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte 2021

Het whitepaper geeft inzicht in de kostprijs van aardwarmte. Dit inzicht helpt ons gericht te werken aan kostprijsverlaging. Ook kunnen we met dit inzicht aardwarmte als competitieve bron ten opzichte van andere warmtebronnen en individuele alternatieven zoals elektrische verwarming doorontwikkelen. In dit whitepaper focussen we op de mogelijkheden die de sector zelf kan uitvoeren om de kostprijs van aardwarmte te verlagen.

De potentiële daling van de kostprijs kan op relatief korte termijn worden ingezet, concluderen EBN en Geothermie Nederland in het whitepaper. Voorwaarde is wel dat er voldoende geconcentreerde duurzame warmteafzet mogelijkheden ontstaan en dat de sector inzet op onderlinge data- en kennisuitwisseling.

Kleine aanpassingen kunnen leiden tot snel resultaat
Nora Heijnen, projectleider Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte: “Met name opties die de productie verhogen tegen een beperkte verhoging van kosten kunnen relatief veel invloed hebben op de uiteindelijke kostprijsverlaging. Voorbeelden daarvan zijn horizontale putten, data-acquisitie en het toepassen van een warmtepomp in projecten. Deze maatregelen kan de geothermiesector al op korte termijn realiseren. De technieken daarvoor zijn beschikbaar of hebben slechts kleine aanpassingen nodig.” Heijnen wijst er verder op dat verbetering van kennis- en data- uitwisseling binnen de sector nodig is om de beschreven kostprijsreductie te behalen.

Referentiecasus op basis van marktdata
De analyse is gebaseerd op data die door marktpartijen zelf is aangeleverd. Deze werd vervolgens geanonimiseerd en uitgewerkt tot een zogeheten referentiecasus. “Door deze manier van benchmarken zien wij dat er veel opties zijn waarmee de sector kostprijsverlaging kan realiseren. Enkele geïdentificeerde opties zorgen zelfs op onderdelen voor afnames van 10-20%. We zien dat vooral de fase waarin bepaald wordt hoe de boring exact wordt uitgevoerd heel belangrijk is. Door in deze fase scherpere keuzes te maken, mede op basis van de uitkomsten van deze analyse, kan aanzienlijke winst worden behaald,” stelt Heijnen.

Pleidooi voor tweejaarlijkse update
De kostprijs analyse werd uitgevoerd in het kader van het kostprijsreductie programma uit het Masterplan Aardwarmte en focust op onderdelen waar de sector zelf invloed op heeft. Voor Heijnen is inzetten op verlaging van de kostprijs van aardwarmte een noodzakelijke voorwaarde om aardwarmte aantrekkelijk te houden. “Om een concurrerende duurzame warmtebron te blijven en de warmtetransitie voor de maatschappij betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om de kostprijs van aardwarmte te verlagen. Daarom pleiten wij er ook voor om deze analyse tweejaarlijks uit te voeren om als geothermiesector gezamenlijk dit onderwerp te blijven stimuleren.”