Veilig en verantwoord winnen

Het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte staat centraal bij alle bedrijven in de sector. Door diverse activiteiten wordt het risico voor mens en milieu zo klein mogelijk gemaakt.

Voor én tijdens het winnen van aardwarmte worden veiligheidsmaatregelen getroffen volgens strakke procedures en dit wordt regelmatig gecontroleerd. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de gemeente en provincie (via de omgevingsdienst) zien toe op de naleving van wet- en regelgeving.

Geothermie-operators wisselen binnen de vereniging Geothermie Nederland onderling kennis en ervaringen uit. De operators maken gebruik van het veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)-zorgsysteem dat Geothermie Nederland heeft ontwikkeld om een veilige en verantwoorde operatie te waarborgen.. Dit geldt ook voor het Well Integrity Management System, dat een belangrijk instrument is om de putintegriteit te monitoren. Dankzij de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp voldoen putontwerpen sinds januari 2021 aan hoge eisen ter bescherming van de ondergrond.

Het seismisch risico bij geothermie is laag. Dit blijkt ook uit het feit dat er tot nu toe (na bijna 15 jaar van productie) geen bevingen hebben plaatsgevonden door geothermieprojecten. De omwonenden moeten erop kunnen vertrouwen dat er alles aan wordt gedaan om de veiligheid te garanderen, dus is het van belang een aantal zaken uit voorzorg goed vast te leggen. Zo zijn we met EBN, TNO (in opdracht van EZK) bezig met het ontwikkelen van een screeningtool, om de kans op seismiciteit (SHRA) voor specifieke projecten in kaart te brengen. 

Een ander belangrijk onderdeel is het monitoren van seismiciteit. Ondanks dat de kans op seismiciteit klein is, is het voor het opdoen van kennis en het vertrouwen in geothermie van belang om in te zetten op intensieve monitoring. EZK is voornemens om het landelijke netwerk van het KNMI hiervoor uit te breiden. Geothermie Nederland zal hiervoor de benodigde afspraken met KNMI uitwerken en zorgen voor een standaard seismisch response protocol wat onderdeel gaat vormen van een standaard seismisch beheerssysteem.

Daarnaast wil de sector er zorg voor dragen dat eventuele schade ontstaan als gevolg van seismiciteit op transparante wijze wordt afgehandeld en vergoed. Het schadeprotocol en het bijbehorende convenant is in een vergevorderd stadium. Samen met EZK werkt Geothermie Nederland aan een financieel instrument om ervoor te zorgen dat aangetoonde schade door seismiciteit bij een geothermieproject altijd betaald kan worden.