Creation: Free Design

Ook uitstel voor SDE+-projecten met realisatiedeadline in de eerste helft 2021

SDE-projecten die in de eerste helft van 2021 gerealiseerd hadden moeten worden krijgen meer tijd.
De ontheffing gold al voor projecten die in 2020 van start hadden moeten gaan, en loopt nu door tot 1 juni 2021.

Lees de Kamerbrief (d.d. 24-11-2020)

Reactie op gewijzigde Mijnbouwwet

De werkgroepen PA en Gebouwde omgeving van Platform Geothermie en deelnemende gemeenten en provincies hebben de afgelopen periode gewerkt aan een reactie op de gewijzigde Mijnbouwwet die op 16 juli 2020 door de minister van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het wetsvoorstel ‘Aanpassing van het vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte’ wordt terechte aandacht besteed aan het verbeteren van het vergunningsstelsel voor de opsporing en winning van aardwarmte.

Namens de sector brengen we verbeterpunten naar voren in deze position paper.  

Modelaanpak biedt inzicht in de financiering van Geothermieprojecten

EBN en REBEL publiceren de Modelaanpak Projectfinanciering Geothermie. De publicatie is interessant voor iedereen die meer wil weten over de financiële uitdagingen van geothermieprojecten.  De modelaanpak biedt concrete handvatten voor een succesvolle projectfinanciering.

Lees meer...

Geothermie in het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021

Het rapport bevat onder andere marktcijfers, een enquêteonderzoek onder experts en een weergave van de ontwikkelingen in de warmtesector. Tevens brengt het alle warmtenetvarianten en -bronnen in kaart middels infographics, grafieken en tabellen. Ook de potentie van duurzame warmtebronnen in 2050 zoals aardwarmte wordt in het rapport weergegeven. Platform Geothermie heeft hiervoor input geleverd. Volgens het trendrapport levert geothermie in 2050 minimaal 210 PJ per jaar. Respondenten verwachten dat in 2050 24% van de warmte via warmtenetten wordt geleverd door geothermie.

Lees meer...

Campagne ‘Het ware verhaal van het warmtenet’

Warmtebedrijven Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, Gasunie, Vattenfall, Veolia Nederland en milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties hebben op 10 november 2020 samen de campagne ‘Het ware verhaal van het warmtenet' gelanceerd. In de aanloop naar aardgasvrij wonen willen de partijen mensen bekender maken met warmtenetten en hen informeren over de rol en kansen ervan in de energietransitie. Eerder sloten deze organisaties met elkaar het Warmtepact, waarin zij streven naar groei en volledig duurzame warmtenetten in 2040.

Lees meer...

Videoserie Rijksoverheid ‘Energie van de toekomst: aardwarmte’

De Rijksoverheid heeft een videoserie gemaakt over de verschillende technieken die nodig zijn voor een toekomst met duurzame energie. In elke aflevering staat één techniek centraal.
In de video ‘Aardwarmte’ legt Frank Schoof van Platform Geothermie onder andere uit wat aardwarmte is en welke rol aardwarmte kan spelen in de toekomst.

Lees meer...

Hoofdkantoor International Geothermal Association komt in Den Haag

De International Geothermal Association (IGA) vestigt haar operationele hoofdkantoor vanaf 2021 in Den Haag. Voorheen was het operationele hoofdkantoor te vinden in Bonn, Duitsland.

De IGA vertegenwoordigt de wereldwijde geothermie-industrie bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en het Internationaal Energieagentschap. De internationale organisatie zegt verheugd te zijn om zich te vestigen in de politieke hoofdstad van Nederland en omringd te worden door ambassades, industriepartners en succesvolle toepassing van geothermie.

Lees meer...

Rapport 'Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten'

Om de duurzaamheid van warmtesystemen te borgen en verdere verduurzaming te stimuleren, is het Ministerie van EZK voornemens om de toegestane CO2-uitstoot van geleverde warmte per warmtesysteem geleidelijk terug te brengen van maximaal 40 kg/GJth in 2022 naar 25 kg/GJth in 2030. De studie “Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten. Normstelling CO2-emissie Wet collectieve Warmtevoorziening” beschrijft de haalbaarheid van deze uitstootgrens voor verschillende typen warmtesystemen. Daarbij worden de belangrijkste – door de warmtemarkt ervaren – belemmeringen aangegeven.

Download het rapport

Klimaat- en Energieverkenning 2020

Eenmaal per jaar doet de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) verslag van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan.

Lees meer...