Coalitieakkoord – sterke inzet op het stimuleren van duurzame energie

16.12.2021

De geothermiesector is ambitieus en we zijn dan ook blij te in het regeerakkoord te lezen dat het nieuwe kabinet sterk inzet op het stimuleren van duurzame energie. Dat moet geothermie ten goede komen.

Het Klimaat-en Transitiefonds van €35 mrd biedt het perspectief om de warmte uit geothermie daadwerkelijk bij de afnemer te krijgen en huizen en de land- en  tuinbouw te verduurzamen. De aandacht voor de realisatie van warmtenetten en een nationale financiering voor onrendabele top voor collectieve warmteprojecten is essentieel voor de warmtetransitie. We gaan graag met de nieuwe bewindspersoon in gesprek om de geothermie ambities en de ambities in het regeerakkoord verder op elkaar af te stemmen.

Ondanks dat het nieuwe coalitieakkoord weinig expliciteit beschrijft over aardwarmte zijn er onder het hoofdstuk ‘Duurzaam land’ 5 pagina’s gewijd aan maatregelen op het gebied van klimaat, die van invloed zijn op het gebruik van aardwarmte:

  • ‘We stimuleren het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie’, is een citaat uit het akkoord.
  • Er komt een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro voor de komende 10 jaar, aanvullend op de SDE++ om de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen. Volgens Tweede Kamerlid Silvio Erkens (energiewoordvoeder VVD) wordt de €15 mrd voor “hoogwaardige hernieuwbare energiedragers” in het komende Klimaat- en transitiefonds (totaal budget €35 mrd) gelijk verdeeld over de sectoren waterstof, geothermie en hernieuwbaar gas. Dat geld is vooral bedoeld voor opschaling en kostenreductie, zegt Erkens in gesprek met Energeia.
  • De minister voor Klimaat en Energie voert de regie over het beleid en het klimaatfonds. Het kabinet wil daarbij de uitvoeringskracht van het Rijk en de medeoverheden versterken om de transitie succesvol te kunnen uitvoeren.
  • Op wijkniveau wordt, waar dat kosteneffectief kan, ingezet op de realisatie van duurzame warmtenetten. De onrendabele top van collectieve warmteprojecten zal deels worden gefinancierd uit een nationale subsidieregeling, zodat dit voor huishoudens betaalbaar blijft.


Download het coalitieakkoord