Convenant glastuinbouwgemeenten voor verdere ontwikkeling warmteleiding

08.12.2021

Glastuinbouwondernemers en huishoudens in Westland en Oostland kunnen rekenen op forse uitbreiding van duurzame warmtevoorziening met aardwarmte én restwarmte uit de Rotterdamse haven. Diverse partijen maken werk van verdere ontwikkeling van het WarmteSysteemWestland, een warmtenetwerk in Oostland én aansluiting daarvan op WarmtelinQ. Dinsdag 7 december werden daarvoor twee convenanten ondertekend.

De afspraken voor Westland zijn vastgelegd in een convenant tussen Energie Transitie Partners, gemeente Westland, Gasunie, Glastuinbouw Nederland, Greenport West-Holland, de ministeries van LNV en EZK en de provincie Zuid-Holland. Ook werd een tweede convenant ondertekend, specifiek voor het Oostland. Hierin staan
afspraken hoe ook in dit gebied gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een warmtenet en hoe aansluiting op WarmtelinQ mogelijk kan zijn. Beide convenanten werden dinsdag 7 december ondertekend tijdens de Meet & Greet Energie, georganiseerd door Greenport West-Holland.

Warmtesystemen gekoppeldimg 7710 westcountrymedia
Enkele jaren wordt al gewerkt aan het WarmteSysteem Westland, een aaneenschakeling van bestaande lokale warmtenetten. Via het net wordt aardwarmte uit de regio aan tuinders in het Westland geleverd. Realisatie ervan kan in de Westlandse regio al in 2025 zorgen voor een besparing vergelijkbaar met het aardgasverbruik van ruim 140.000 huishoudens op jaarbasis. Warmtesamenwerking Oostland streeft eveneens al jaren naar de verduurzaming van de warmtevraag in het gebied. Er is veel potentie voor geothermie en hier wordt al volop aan gewerkt.
Gedeputeerde Jeannette Baljeu, verantwoordelijk voor de warmteleiding WarmtelinQ, is erg te spreken over de koppeling tussen beide warmtenetten: “Dit voorbeeld laat zien hoe de infrastructuur van WarmtelinQ en lokale initiatieven elkaar versterken. Door beide systemen met elkaar te koppelen worden ze robuuster en toekomstbestendiger. Dankzij de koppeling van bovenregionale en lokale systemen zijn er mooie resultaten te behalen.” Met de aanleg van WarmtelinQ komt restwarmte uit de Rotterdamse haven beschikbaar voor circa 120.000 woningen en andere gebouwen in onze regio. Door een aftakking ter hoogte van Delfgauw richting het Westland kan de glastuinbouwsector en gebouwde omgeving in de toekomst ook gebruik maken van deze restwarmte als een duurzaam alternatief voor het huidige gebruik van aardgas. De koppeling aan deze leiding kan tot wel 100 megawatt leveren, wat gelijk staat aan het verbruik van circa 40.000 huishoudens.

Verdere uitwerking
Diverse afspraken vanuit het convenant worden op dit moment al gerealiseerd of de komende periode verder uitgewerkt. De provincie spant zich in om de samenwerkingen te ondersteunen en beschikbare financieringsbronnen aan te boren. Zoals de propositie NieuweWarmteNu! die bij het nationaal groeifonds is ingediend, van waaruit concrete projecten uit Oostland en Westland gerealiseerd kunnen worden. Zo zetten we steeds nieuwe stappen in het bereiken van de doelstellingen van het provinciale Uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor iedereen’.

(Bron: Provincie Zuid-Holland)