Reactie

Consultatiereactie van Geothermie Nederland op SDE++-regeling

19.04.2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ 2023. Hiertoe is de ‘Wijzigingsnotitie SDE++ 2023’ door PBL opgesteld, als eerste aanzet om tot dit advies te komen. Namens de sector heeft Geothermie Nederland vandaag haar reactie gegeven aan PBL op deze notitie. Ook hebben we aan PBL een reactie gegeven op het eerder verschenen ‘Eindadvies Basisbedragen SDE++ 2022’.

In deze marktconsultatie pleiten we voor meerdere zaken, soms toegespitst op specifieke categorieën in de subsidieregeling. Voor de gehele geothermiesector hebben wij deze consultatieronde bij het PBL gepleit voor hogere basisbedragen. De SDE++ basisbedragen voor 2022 ten opzichte van 2021 bleken lager te zijn uitgevallen. Gezien de huidige marktomstandigheden (inflatie, hogere grondstofprijzen & energiekosten) wordt de ontwikkeling van geothermie alleen maar duurder en niet goedkoper zoals het PBL voor heeft gespiegeld in hun rapport. Dit is voor ons onacceptabel omdat de kans bestaat dat hierdoor geen geothermieprojecten van de grond komen komend jaar.

Met onze leden in de werkgroep SDE is gewerkt aan deze consultatiereactie. Rond eind mei vindt er een consultatiegesprek plaats over onze reactie met PBL.

Naar aanleiding van onze reactie had Geothermie Nederland begin juni het consultatiegesprek met PBL en haar adviseurs. In dit gesprek heeft Geothermie Nederland haar opgeschreven punten uit de marktconsultatiereactie uitgedragen met als prioriteiten: de niet meegenomen huidige marktontwikkelingen (inflatie, hogere grondstofprijzen, energiekosten, etc.), het volloop scenario & hoge voorloopkosten door noodzakelijk extra seismisch onderzoek.
In opvolging van de motie die is aangenomen voor projecten met bestaande SDE-beschikkingen om tot productie te komen is Geothermie Nederland actief bezig met het ministerie en RVO om tot afspraken te komen. Eind juni/begin juli 2022 wordt een Kamerbrief verwacht met een eerste oplossing om deze motie uit te voeren.