Actieagenda voor kortere doorlooptijden bij duurzame energieprojecten

13.12.2023

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft een actieagenda ‘kortere doorlooptijden energietransitieprojecten’ gelanceerd. De agenda doet voorstellen om de voorbereiding van duurzame energieprojecten flink te versnellen.

Bedrijven, energieleveranciers, projectontwikkelaars en netbeheerders worden op dit moment geconfronteerd met obstakels die de voortgang belemmeren. Uit een studie van CE-delft uit 2021 blijkt dat de realisatie van grote projecten in de energietransitie vaak 8 à 10 jaar duurt. De actieagenda spreekt zich uit voor het streven naar twee jaar voorbereiden en twee jaar bouwen aan energieprojecten. In de actieagenda is input van verschillende partijen verwerkt waaronder die van Geothermie Nederland. Al eerder sprak Geothermie Nederland zich samen met een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties uit om de lengte van het vergunningsproces sterk terug te brengen.

De focus van agenda ligt op de uitvoering en het wegnemen van praktische hindernissen en goede samenwerking tussen overheden, netbeheerders en het bedrijfsleven is hierbij cruciaal.

In de actieagenda staan een aantal concrete voorstellen, zoals:

  • Geef zoekgebieden de status van ‘acceleration areas’ zoals genoemd in de RepowerEU en de hernieuwbare energierichtlijn RED3. Dit creert meer duidelijkheid over simpelere en mogelijk kortere procedures.
  • De politieke besluitvorming vanuit de verschillende overheden over energieprojecten versnellen.
  • Begin elk project met een gezamenlijke projectorganisatie, inclusief participatieplan en harde planning, waar alle partijen zich aan houden.
  • Meer en makkelijker informatie delen tussen overheden, netbeheerders en bedrijven.
  • Extra ondersteuning voor overheden die het Klimaat & Energiebeleid uitvoeren. Ook bedrijven dragen hier waar het kan aan bij.
  • Training ‘druk de doorlooptijden’ waarin bedrijven, netbeheerders en overheden samen leren versnellen in de praktijk.
  • Bedrijven en netbeheerders spannen zich in om de kwaliteit van hun vergunning- en subsidieaanvragen te verbeteren.
  • Start een expertpool van juristen en rechters met specialistische kennis over energieprojecten.
  • Kijk of je uitspraken kunt bundelen om slim met schaarse capaciteit om te gaan en versnel waar mogelijk beroep- en bezwaarprocedures.

Niet alleen nationaal, maar ook op Europees niveau wordt de noodzaak tot versnelling erkend. Zo dringt de Europese Unie aan op kortere procedures voor hernieuwbare energieprojecten in ‘Renewables accelaration areas’. Dit betekent dat hernieuwbare energie, opslag en netaansluitingen een hogere prioriteit moeten krijgen bij de weging ten opzichte van andere regelgeving.

Zie ook het bericht hierover op NVDE.nl

Bekijk hier de volledige actieagenda (eindrapportage)