Lid uitgelicht: Meewind

18.10.2022

Meewind is een risicokapitaalverstrekker voor duurzame energieprojecten en lid van Geothermie Nederland. Johan Swager van Meewind beantwoordt 4 vragen over het lidmaatschap.

Wat voor organisatie is Meewind?
Meewind is  beheerder van verschillende investeringsfondsen, die uitsluitend investeren in duurzame energieprojecten. Wij hebben inmiddels honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd. Samen met onze tienduizenden participanten maakt Meewind duurzame energie mogelijk met draagvlak.

Meewind verstrekt al 15 jaar risicokapitaal binnen het gehele spectrum van de energietransitie: duurzame energieopwekking (alle bronnen, zon, wind, WKO, groengas etc.), besparing, distributie en opslag. Meewind is tevens de grootste risicokapitaalverstrekker voor geothermie in Nederland.

Waarom is Meewind lid van Geothermie Nederland?
Door lid te zijn van platform geothermie staan we direct in contact met smaakmakers en ondernemers in de wereld van geothermie. Bovendien zijn we dan altijd op de hoogte van ontwikkelingen en actualiteiten, die voor onze bestaande en nieuwe investeringen van belang zijn.

Wat doet Meewind op het gebied van geothermie?
Meewind financiert momenteel uitsluitend geothermieprojecten in de tuinbouwsector. Dat doen we met achtergestelde leningen en soms met mede-eigendom. In de residentiële sfeer (bebouwde omgeving) lopen contacten, maar zijn projecten met onze bijdrage pas over enkele jaren voorzien.
Meewind heeft geïnvesteerd in de volgende geothermieprojecten:
• Aardwarmte Vogelaer
• Aardwarmte Vierpolders
• Geopower Oudkamp
• ECW Energy (2 projecten)
• ECW-Andijk
• Wayland Energy
• Aardwarmte Koekoekspolder
• Duurzaam Voorne
• Ammerlaan The Green Innovator

Wat zijn jullie verwachtingen van Geothermie Nederland? Heb je nog een vraag of verzoek aan het netwerk?
Geothermie Nederland is de noodzakelijke belangenvertegenwoordiger van de sector. Samen moeten we een vuist maken tegen traagheid in vergunningverlening en niet op de sector toegesneden wet- en regelgeving. De tuinbouwsector heeft geen toekomst zonder betaalbare duurzame energie. Aardwarmte kan dat bieden. De doelstelling zou moeten zijn in 2030 vrijwel de gehele tuinbouwsector (overal waar dit geofysisch mogelijk is) aan te sluiten op geothermie.

Ons verzoek aan het netwerk: stimuleer repetitieve projectontwikkeling (ontwikkel niet 1 maar een reeks projecten in samenhang, met gezamenlijk eigendom dan wel een grotere eigenaar). Daar helpt Meewind graag aan mee.

"Meewind wil alle tuinders van het aardgas halen. Met geothermie kom je al een heel eind. De verduurzaming van de sector kan niet meer wachten."