Taskforce Versnelling geothermie van start

18.05.2023

De Taskforce Versnelling geothermie heeft als doel de ontwikkeling en implementatie van geothermische energie in Nederland te versnellen en te bevorderen, als onderdeel van onze inzet voor een duurzame energietransitie.

Geothermie heeft een enorm potentieel om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor Nederland. Met de oprichting van de Taskforce wordt ernaar gestreefd om belemmeringen weg te nemen en de ontwikkeling van geothermie te versnellen. Samen met alle betrokken partijen wordt er gewerkt aan oplossingen voor:

  • Het identificeren van belemmeringen en het formuleren van oplossingen om de ontwikkeling en implementatie van geothermische energie te versnellen.
  • Het bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen betrokken partijen om synergiën te creëren en de ontwikkeling van geothermieprojecten te bevorderen.
  • Het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie en communicatie rondom geothermieprojecten, met oog voor de belangen van lokale gemeenschappen en het milieu.

In mei vond de eerste bijeenkomst van de Taskforce Versnelling geothermie plaats. Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: ‘We zijn blij dat de Taskforce daadwerkelijk van start gaat. Een gecoördineerde aanpak tussen overheden, geothermiebedrijven en andere betrokkenen moet helpen. We hopen dat het de uitvoering van projecten gaat versnellen.’

Berend Scheffers is door het ministerie van EZK aangewezen als trekker van de Taskforce. Andere deelnemers zijn Herman Exalto (directeur business unit Warmtetransitie bij EBN), Kees Hansma (directeur Transitie Diepe Ondergrond bij EZK), Maxine Tillij (directeur Strategie Energiesysteem bij EZK), Reinier Koppelaar (directeur Energiemarkt bij EZK), Esther Veldhuis (directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij LNV) en Hans Bolscher (voorzitter Geothermie Nederland).

Achtergrond

Vorig jaar presenteerde Geothermie Nederland een Actieplan met 8 punten om de ontwikkeling van geothermie te versnellen. In dit plan riep Geothermie Nederland de overheid op om een Taskforce op te richten om aan de hand van deze actiepunten een versnelling in de uitrol van geothermie te bewerkstelligen. Staatsecretaris Vijlbrief heeft de oprichting van een Taskforce omarmd en Berend Scheffers daarvoor als kwartiermaker aangewezen. Geothermieprojecten lopen tegen knelpunten aan waar hulp van de overheid gewenst is. In de eerste maanden van 2023 is hierover informatie opgehaald bij operatorleden die een of meer geothermieprojecten in ontwikkeling hebben. Deze informatie is gebruikt als input voor het werk van de Taskforce. Onder leiding van Berend Scheffers is een Aanjaagteam samengesteld dat het voorbereidende en uitvoerende werk doet voor de Taskforce. Ook hierin is Geothermie Nederland vertegenwoordigd, in de persoon van Floris Post. In dit team wordt samengewerkt met afgevaardigden vanuit EBN, het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het Aanjaagteam heeft regulier overleg waarin de knelpunten in de sector worden besproken en oplossingen worden gezocht en/of uitgewerkt. De leden van Geothermie Nederland in de desbetreffende projecten zullen daar ook nauw bij betrokken blijven.