Artikel

Kansen en belemmeringen voor geothermie in de gebouwde omgeving

19.02.2018

Voor de partijen van het convenant ‘bodem en ondergrond’ (ministerie van I&W, VNG , IPO en UvW) is een onderzoek verricht naar de knelpunten die gemeenten en provincies (en waterschappen) ervaren wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie. Het rapport is hier te downloaden. Het rapport is gebasserd op 10 interviews met betrokkenen en een analyse van het ‘umfeld’. De aanbevelingen en conclusies zijn onderverdeeld in vijf categorieën. De hoofdlijnen staan hieronder.

A. Financieel
1. De RNES Aardwarmte, de afdekking door de rijksoverheid van het financiële risico van misboring, moet worden ingericht/ voorbereid op meer en grotere projecten, zoals Ultradiepe geothermie.

B. Technisch
2. Het milieutechnisch verantwoord lozen van geothermisch (test-)water is problematisch, zowel qua vergunningen als kosten. Hiervoor zou een oplossing gevonden moeten worden.
3. De bekostiging en uitvoering (projectmanagement, aanbesteding) van seismisch onderzoek en geologische ‘reprocessing’ is een te adresseren thema.

C. Juridisch
4. Voor het milieutechnisch verantwoord lozen van geothermisch (test-)water ontbreekt een werkbaar landelijk regelgevingskader.
5. Verkennen wettelijke mogelijkheden voor een regierol van gemeenten/ provincies bij de verdeling van de ondergrondse ruimte.

D. Kennis
6. Ondersteuning bij het managen van de bestuurlijke en omgevingsaspecten is noodzakelijk. (experts die desgevraagd ook de gemeenteraden voorlichten, praktische ondersteuning bieden etc.) Voor kleinere gemeenten zou dit (daarnaast) ook meer ‘hands-on’ moeten zijn.
7. Kennisdeling op regionaal niveau is belangrijk, mede doordat op regionaal niveau vaak dezelfde bedrijven en instellingen actief zijn.
8. Er is behoefte aan een ‘loket’ voor informatie (over techniek én proces) over zowel netten als over geothermie en andere technieken.
9. Er is behoefte aan informatie-uitwisseling en kennisopbouw over de mogelijke effecten op bodem en grondwater.

E. Rollen en bevoegdheden
10. Er is meer duidelijkheid gewenst over de regierol van (bv.) gemeenten bij de verdeling van de ondergrondse ruimte: hoe valt de plaatsing van meerdere doubletten in een stad te regisseren.
11. Een landelijk geldende toekomstvisie voor ‘open netten’ en voor de governance /rol van de diverse overheden daarbij is gewenst.