Persbericht

Geothermie in de startblokken voor sterke groei

25.01.2022

Geothermie Nederland is blij met de grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord. Nu moet dit worden omgezet in daden. Het huidige aantal van 28 geothermieprojecten kan de komende jaren worden uitgebreid tot bijna 100 projecten. Dit blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten zo’n 70 geothermieprojecten in de pijplijn.

Deze projecten gaan zorgen voor duurzame warmte voor de gebouwde omgeving én kassen en zijn daarmee een grote, noodzakelijke leverancier voor de warmtetransitie. De sector staat in de startblokken voor deze sterke groei. Om deze groei te realiseren is echter ook actie van de politiek en overheid nodig. De sector vraagt hier aandacht voor richting de behandeling van de Mijnbouwwet in de Tweede Kamer.

Realisatietermijn SDE (Stimuleringsregeling duurzame energietransitie) van 4 naar 6 jaar

Voor 2022 staan er 22 projecten klaar die al een SDE subsidie-beschikking hebben maar die door vertraagde vergunningverlening of door complexiteit van de warmtevraag in de gebouwde omgeving niet binnen de gestelde termijn van de SDE gerealiseerd kunnen worden. Voor deze én toekomstige projecten is het nodig om de realisatietermijn van 4 jaar op te rekken naar 6 jaar. Daarmee kan heel snel veel duurzame warmte beschikbaar komen.

Noodzakelijke wijzigingen Mijnbouwwet

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Geothermie Nederland voeren al een aantal jaren overleg om de nieuwe onderdelen van de Mijnbouwwet die van toepassing zijn op geothermie goed te laten aansluiten op de -toekomstige- praktijk van de sector. Geothermie Nederland vraagt in dit stadium speciale aandacht voor een aantal noodzakelijke wijzigingen die voorkomen dat de nieuwe wet onnodige problemen veroorzaakt. Cruciaal daarbij is aandacht voor een betere overgangsregeling, maar ook andere zaken zoals heldere kaders, duidelijkheid bij zoekgebied startvergunning, zoekgebied warmteafzet, regeling rond concurrerende aanvragen en criteria vervolgvergunning t.o.v startvergunning moeten beter. 

Snellere vergunningverlening

Het is essentieel dat vergunningverlening veel sneller en binnen de wettelijke termijnen wordt gerealiseerd en dat de inhoud van vergunningen voorspelbaar is door heldere kaders. Alleen dan kunnen financiering, SDE-subsidie en projectplanning goed op elkaar worden afgestemd.  De huidige, hele lange doorlooptijden van vergunningverlening zijn funest voor de sector. De projecten verliezen hun subsidies, het vertrouwen van financiers komt onder druk en specialistische toeleveranciers verdwijnen naar het buitenland. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van geothermiebedrijven en overheid. Geothermiebedrijven gaan hun aanvragen nog verder verbeteren en het Ministerie van EZK kan het proces vereenvoudigen en meer capaciteit vrijmaken om de termijnen te halen.

Snellere vergunningverlening

Het is essentieel dat vergunningverlening veel sneller en binnen de wettelijke termijnen wordt gerealiseerd en dat de inhoud van vergunningen voorspelbaar is door heldere kaders. Alleen dan kunnen financiering, SDE-subsidie en projectplanning goed op elkaar worden afgestemd.  De huidige, hele lange doorlooptijden van vergunningverlening zijn funest voor de sector. De projecten verliezen hun subsidies, het vertrouwen van financiers komt onder druk en specialistische toeleveranciers verdwijnen naar het buitenland. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van geothermiebedrijven en overheid. Geothermiebedrijven gaan hun aanvragen nog verder verbeteren en het Ministerie van EZK kan het proces vereenvoudigen en meer capaciteit vrijmaken om de termijnen te halen.

Sterke groei geothermie zeer kansrijk

Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie, in de glastuinbouw zelfs voor meer dan 50 procent. De geothermiesector in Nederland is relatief jong. Steeds meer grote marktspelers sluiten zich aan. Er is veel geleerd de afgelopen jaren: betere samenwerking met de overheden, betere putten en betere integratie met de warmteafname. De sector staat klaar voor een sterke groei.

Sectordocument
In het sectordocument Geothermie – in de startblokken voor sterke groei laten we als sector zien waar wij staan, welke activiteiten de aandacht hebben gekregen en nog gaan krijgen om de groei en de noodzakelijke bijdrage aan de energietransitie mogelijk te maken.