Creation: Free Design

Gezocht: bureaumanager Platform-bureau (deadline 22 januari)

Een mooie uitdaging om te bouwen aan de verdere groei van de geothermiesector.

Stichting Platform Geothermie groeit in activiteiten en door verdere professionalisering is er ruimte voor groei van het ondersteunende bureau. Daarom zoekt het bestuur een bureaumanager. Een meewerkend voorman/ vrouw met de andere bureaumedewerkers. De bureaumanager is een kartrekker in een sterk veranderende en groeiende geothermie- en energiesector.

Lees meer...

Uitnodiging: Kennisagenda Aardwarmte op 21 januari 2020

U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 21 januari van 14.30 tot 17 uur in het Hortiversum van Zoetermeer. De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken en Klimaat, Glastuinbouw Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Lees meer...

Aardwarmte katern in VNG-magazine december 2019

In samenwerking met DAGO, Stichting Warmtenetwerk, EBN en Stichting Platform Geothermie is voor het VNG-magazine een 4 pagina tellend katern ontwikkeld over aardwarmte. Alle lokale bestuurders, hoofden en directeuren en andere gemeenteambtenaren in Nederland ontvangen het VNG-magazine. Het aardwarmte katern staat in het midden van het december nummer.

Uitnodiging: Expertmeeting Masterplan Aardwarmte op 29 januari

Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk en EBN organiseren op woensdag 29 januari bij het BOVAGhuis in Bunnik van 13.00 - 17.00 uur een expertmeeting voortgang Masterplan Aardwarmte. Je wordt bijgepraat over de stand van zaken van het Masterplan Aardwarmte en er zijn 2 werksessies van ieder een uur. De zes thema’s uit het Masterplan staan hierbij centraal. De sessies worden verzorgd door alle partners van het Masterplan. Daarnaast verzorgt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een sessie waarin zij vertellen over de de stand van zaken, wetten en het landelijk beleid voor geothermie.

Lees meer...

Partijen in warmteketen gaan samenwerken voor betaalbare, duurzame warmte

Het nieuwe warmtecollectief ‘WarmingUP’ heeft subsidie ontvangen en wil innovaties in de warmtevoorziening versnellen. Het collectief bestaat uit een grote groep bedrijven, organisaties en kennisinstellingen die als voornaamste doel hebben het ontwikkelen van collectieve warmtesystemen die duurzaam en betaalbaar zijn.

Collectief werkt aan versnelling innovaties in warmteketen
Als onderdeel van het Klimaatakkoord wordt de gebouwde omgeving aardgasvrij gemaakt. Warmtenetten zijn daarbij één van de oplossingen. Uitdaging daarbij is om in de bestaande bouw op een kosteneffectieve manier, duurzame warmte te leveren. Verder is een versnelling van het realisatietempo nodig, gezien de grote opgave waar Nederland voor staat. Een consortium van partijen die actief zijn in de hele keten, van warmtebron tot klant, is hiervoor een samenwerking aangegaan.

Lees meer...

Wist je dat…

  • In het kader van een stage Royal HashkoningDHV een reeks filmpjes heeft gemaakt over aardwarmte?
  • Bedrijven die een bovenmatige bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van geothermie met name op het gebied van innovatie, wetenschappelijk onderzoek op projectinitiatieven kunnen meedingen naar de internationale ‘Ruggero Bertani award’? De prijs is een initiatief van EGEC Geothermal en GeoTHERM expo & congress. Inschrijven voor de wedstrijd kan tot 14 januari 2020. De winnaar wordt bekend gemaakt op de GeoTHERM expo op 5 maart 2020.
  • NRG Consultancy & Services net deelnemer is geworden van Stichting Platform Geothermie? In de volgende nieuwsbrief van het platform stellen ze zich nader voor.
  • De gedragscode omgevingsbetrokkenheid bij geothermieprojecten beschikbaar is?
  • Frank Schoof van Stichting Platform Geothermie key-note spreker was op het Geothermiekongress in München?

Drukbezochte themamiddag over financiering en innovatie

pwc logo 9FD465FA39 seeklogoOp vrijdag 29 november organiseerden PwC en het Platform Geothermie in een themabijeenkomst over innovatie en financiering bij geothermie. Het was een druk bezochte middag met een gevarieerd programma.

PwC nam de bezoekers mee in haar visie op innovatie, schaalvergroting en financiering en riep vooral op de lokale uitdagingen voor de lokale overheden te erkennen. Een student van de TU-Delft verdedigde zijn stelling uit zijn afstudeerstage (en bevestigd door de TU) dat seizoensopslag van warmte één van de manieren is om de bedrijfstijd van een (aardwarmte-)bron én om de duurzaamheid van een warmtenet te verbeteren. De Canadese firma Eavor presenteerde hun innovatieve concept van ‘closed loop’ geothermie gebaseerd op convectie en gaf aan nog op zoek te zijn naar een Nederlands project.

Lees meer...

Gedragscode omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten gelanceerd

gedragscodeOp de lustrum viering van DAGO op 28 november is de gedragscode omgevingsbetrokkenheid gelanceerd. Deze gedragscode is tot stand gekomen in samenwerking met 25 publieke en particuliere organisaties, waaronder het platform geothermie.

Lees meer...

Exploratie en ontwikkelplan aardwarmte in de maak

In opdracht van EBN gaan Bureau Berenschot en PanTerra Geoconsultants het Exploratie- en Ontwikkelplan Aardwarmte Nederland maken. Het doel is om met de huidige kennis een actueel overzicht te geven over hoe en waar aardwarmte in Nederland veilig, verantwoord, duurzaam en kosteneffectief kan worden ontwikkeld.

Lees meer...